1

Αριθμός προσκλήσεως 9/2015 (09.04.15)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, την 9η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1 Σύνταξη ψηφίσματος για το ξαφνικό άγγελμα του θανάτου του πρώην Βουλευτή Λέσβου Δημητρίου Δημόπουλου Δήμαρχος
κ. Γαληνός