1

Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων και μηχανημάτων

ΑΔΑ: 66ΑΨΩΛΦ-ΚΡΓ

Περίληψη Διακήρυξης

Αριθ. Διακήρυξης: 20501 /2015

Ο Δήμος Λέσβου διενεργεί δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με τη μέθοδο της χαμηλότερης τιμής ανά είδος, με σφραγισμένες προσφορές και με συμπλήρωση τιμολογίου, για την «Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων και μηχανημάτων».

Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 55.000,00 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου είδους, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο, καθώς και ενώσεις προμηθευτών. Επίσης, γίνονται δεκτοί και αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι οίκων του εξωτερικού εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια, προσκομίζοντας αποδεικτικά έγγραφα των αντιπροσωπευόμενων εργοστασίων της αλλοδαπής. Ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 7, 8 και 18 του ΕΚΠΟΤΑ.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια κατά τον συμφερότερο κατά τη γνώμη του τρόπο, εξ’ ολοκλήρου από έναν προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές για κάθε είδος ξεχωριστά. Στην περίπτωση αυτή υπογράφονται ξεχωριστές συμβάσεις κατά προμηθευτή με τους ίδιους όρους, οι οποίοι αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων και στην διακήρυξη.
Επίσης, ο Δήμος Λέσβου διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση των ποσοτήτων και της δαπάνης της προμήθειας έως και 30% εφ’ όσον το κρίνει σκόπιμο, ανάλογα με τις οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων και την οικονομική δυνατότητα του Δήμου και χωρίς να υπερβεί το όριο του πρόχειρου διαγωνισμού.
Το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης θα είναι για ένα έτος.
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση αντιγράφου της μελέτης και συμπληρωματικών εγγράφων είναι 21 Απριλίου 2015 και ώρα 15:00 μμ.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προφορών είναι 22 Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:00 πμ έως 10:15 πμ, στα γραφεία του Δήμου Λέσβου στη Μυτιλήνη, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Γ’ όροφος, Τ.Κ.81100.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Κίνησης του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη Μυτιλήνη, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Α’ όροφος, Τ.Κ.81100, αρμόδιος υπάλληλος κ. Κυριάκης Γρηγόριος στο τηλέφωνο 22510-55637, Fax 22510-27090.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής περιγράφονται στην διακήρυξη.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 948,28 ευρώ για το σύνολο της προμήθειας ή ποσοστό 2% επί της δαπάνης του ολοκληρωμένου τμήματος των προσφερόμενων ειδών, χωρίς ΦΠΑ.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΖΑΝΟΣ