1

Διακηρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας

Ο Δήμαρχος Λέσβου
Προκηρύσσει δημοπρασία, μειοδοτική, φανερή και προφορική, για την μίσθωση ενός ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο Λέσβου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 189/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην πόλη της Μυτιλήνης, να έχει εμβαδόν 35 τ.μ. περίπου με την ύπαρξη αποθηκευτικού χώρου (πατάρι ή οποιαδήποτε άλλης μορφής) ίσου εμβαδού, να βρίσκεται ή δυνατόν εντός του ίδιου κτιρίου όπου στεγάζονται τα λοιπά τμήματα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ήτοι επί της Ελ. Βενιζέλου 21.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης αυτής, καταθέτοντας την αίτηση και τα οριζόμενα από το άρθρο 3 της διακήρυξης συνοδευτικά δικαιολογητικά.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερόμενων κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη), υπόψιν της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας στην διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω.  Στη συνέχεια παραδίδονται οι φάκελοι στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ακινήτων (άρθρο 7 Π.Δ. 270/81), η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων, περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης, συντάσσοντας σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των δικαιολογητικών συμμετοχής. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Λέσβου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, τηλ 22513-50515 FAX: 22513-50614.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΗΣ

Αναλυτικά :

η διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου