1

Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμος Λέσβου

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λέσβου που εδρεύει στην Μυτιλήνη Νομού Λέσβου .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 11.02.2015 έως και 20.02.2015 .

Aναλυτικά η ανακοίνωση εδώ

Έντυπο αίτησης

Παράρτημα