1

Ανακοίνωση Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Λέσβου

Το  Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Λέσβου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προσλάβει δέκα (10) Πτυχιούχους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας  έως έξι (6) μήνες με καταληκτική ημερομηνία την 31/7/2015, με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των προγραμμάτων  «Άθλησης για Όλους», περιόδου 2014-2015 και τα οποία γίνονται με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τις εξής ειδικότητες:

α). Τέσσερεις  (4)  Π.Φ.Α. με ειδικότητα Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού  ή  παραδοσιακών χορών ή ρυθμικής γυμναστικής,
β). Δύο (2) Π.Φ.Α. με ειδικότητα ποδοσφαίρου,
γ). Ένας (1) Π.Φ.Α. με ειδικότητα χειροσφαίρισης,
δ). Ένας (1) ΠΦΑ με ειδικότητα καλαθοσφαίρισης,
ε). Ένας (1) Π.Φ.Α. με ειδικότητα πετοσφαίρισης,
στ). Ένας  (1) Π.Φ.Α. με ειδικότητα Κλασικού Αθλητισμού.  Σε  περίπτωση που δεν υπάρχουν Π.Φ.Α με τη συγκεκριμένη ειδικότητα  θα ανατεθεί σε  Π.Φ.Α. με κατεύθυνση σπουδών ή  προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
Τα προγράμματα στα οποία θα απασχοληθούν οι ανωτέρω Π.Φ.Α. θα είναι : α) «άθληση και γυναίκα» β) «άσκηση στην εφηβική  ηλικία» γ) «παιδί και αθλητισμός» δ) «Προετοιμασίας εισαγωγής σε στρατιωτικές σχολές και στα ΤΕΦΑΑ»
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι :
1. Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής (προμηθεύεται από το γραφείο του ΝΠΔΔ και από την ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου www.mytilene.gr)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου, μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
4. Φωτοτυπία πτυχίου ΤΕΦΑΑ , ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
8. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
9. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως:  βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές  καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα  (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την  Επιθεώρηση Εργασίας, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή,  ότι  θα  απασχοληθεί  σε  οποιαδήποτε Δημοτική ενότητα του Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με το ωράριο που θα μου υποδειχθεί. Β) ο υποψήφιος  δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

Επιλογή – Ανάρτηση πινάκων – Υποβολή Ενστάσεων

Η μοριοδότηση των Π.Φ.Α. που θα εργαστούν στα Γενικά προγράμματα θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 26869/2013 (ΦΕΚ τεύχος Β’ Αρ. Φύλλου 2527/08-10-2013) Οργανωτικό πλαίσιο Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους  και η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 243/2014 απόφαση ΔΣ του ΝΠΔΔ.
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10)  ημερών στα γραφεία του ΝΠΔΔ, από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (μαζί με δικαιολογητικά) στα γραφεία του ΝΠΔΔ Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Λέσβου,  δ/νση Πεσματζόγλου 1 (Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης)  καθημερινά 09:00-13:00. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22510-24244, κ. Αικατερινάκη Σωτηρία . Προθεσμία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης (10) ημέρες από την δημοσίευση στις εφημερίδες, και συγκεκριμένα από 3 Φεβρουαρίου 2015 έως και 13 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Δήμου Λέσβου

Ταμβακέλλης Μιχαήλ