1

Αριθμός προσκλήσεως 02/2015 (27.01.15)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, την   27η  Ιανουαρίου 2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα 18:00 στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1. Έγκριση ανωτάτου ορίου δαπάνης για έξοδα κηδείας δημάρχων και όσων κατείχαν αντίστοιχα αξιώματα, καθώς και των ενεργεία δημοτικών συμβούλων για το έτος 2015 Δήμαρχος
κ. Γαληνός
2. Σύνταξη ψηφίσματος για το ξαφνικό άγγελμα του θανάτου του πρώην Δημάρχου Μυτιλήνης Θεόδωρου Χοχλάκα Δήμαρχος
κ. Γαληνός