1

Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. Μυτιλήνης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα για την Υποβολή Προσφορών  που αφορά την “Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος για τις Ανάγκες της Δ. Ε. Μυτιλήνης”

Άρθρο 1
Αντικείμενο της πρόσκλησης

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να υποβάλλουν προσφορές για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος  για τις ανάγκες της  Δ.Ε. Μυτιλήνης του  Δήμου Λέσβου.

Άρθρο 2
Διαδικασία ανάθεσης

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει με την  διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και τα σχετικά άρθρα του ΕΚΠΟΤΑ  και σύμφωνα πάντα με την αριθμ. 01/2015 μελέτη της υπηρεσίας.

Άρθρο 3
Διευκρινήσεις πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Πληροφορίες

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το γραφείο προμηθειών  του Δήμου (υπάλληλο κ. Ε. Αργυρού) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι  23/01/2015 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής).
τηλ: 2251350565/516.

2. Η παρούσα αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου.

Άρθρο 4
Χρόνος και Τόπος υποβολής προσφορών

1. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 23/01/2015 και ώρα 15.00’.

2. Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα του Δήμου, Γραφείο Προμηθειών, Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη,  ΤΚ 81100,   είτε ιδιοχείρως, είτε  με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη “Για την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. Μυτιλήνης»” .
3. Σε κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δίδεται αριθμός πρωτοκόλλου.

Αναλυτικά η μελέτη εδώ

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ο Προϊστάμενος του τμήματος
ΜΑΡΚΟΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ