1

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2 μηνών

Ο Δήμος ΛΕΣΒΟΥ ύστερα από την υπ’ αριθ. 535/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 93860/2-12-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών πολιτικής προστασίας  του Δήμου Λέσβου.

Αναλυτικά η προκήρυξη.