1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων με το πρόγραμμα εθελοντικής κινητικότητας

Ο Δήμος Λέσβου προτίθεται να προβεί στην κάλυψη 12 (δώδεκα) θέσεων με το πρόγραμμα εθελοντικής κινητικότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 48 του ν.4274/2014 (ΦΕΚ Α΄174) και µε την εγκύκλιο 54/οικ.47457/04-12-2014 του ΥΠ.ΕΣ. «Πρόγραµµα Εθελοντικής Κινητικότητας – Παράταση».

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ .