1

Προμήθεια υγρών καυσίμων για την Δημοτική Ενότητα Αγίας Παρασκευής

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Διενεργεί δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και με τη μέθοδο της χαμηλότερης τιμής ανά ομάδα του διαγωνισμού, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) σε ακέραιες μονάδες πάνω στη μέση τιμή λιανικής πώλησης κάθε είδους καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον αρμόδιο φορέα για το Νομό Λέσβου (Τμήμα Εμπορίου) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την Δημοτική Ενότητα Αγίας Παρασκευής».
Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 67.600,00 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου είδους, εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, οι οποίοι παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και διάθεση υγρών καυσίμων και διατηρούν πρατήρια υγρών καυσίμων διαθέτοντας τη νόμιμη άδεια λειτουργίας.
Ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 7, 8 και 18 του ΕΚΠΟΤΑ.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια κατά τον συμφερότερο κατά τη γνώμη του τρόπο, εξ’ ολοκλήρου από έναν προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές ανά ομάδα (τμήμα) του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μειοδότης κατά Δημοτική Ενότητα, τότε ο Δήμος δύναται να επιλέξει τον πλησιέστερο γεωγραφικά προμηθευτή, ο οποίος να αναλαμβάνει την ευθύνη ξεχωριστής προμήθειας καυσίμων για την Δημ. Ενότητα ενδιαφέροντος.
Επίσης, ο Δήμος Λέσβου διατηρεί το δικαίωμα της προαίρεσης, δηλαδή να αυξήσει τις ποσότητες και το οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας ως και 30%, με τους ίδιους όρους προμήθειας, εφ’ όσον το κρίνει σκόπιμο, ανάλογα με τις οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων και την οικονομική δυνατότητα του Δήμου.
Ο Δήμος μπορεί να μην εξαντλήσει το σύνολο της σύμβασης και μπορεί να μεταφέρει χρηματικά ποσά και ποσότητες από τον κωδικό ενός συμβατικού καυσίμου σε άλλο κωδικό συμβατικού καυσίμου του αναδόχου, χωρίς να μεταβάλλεται το συνολικό ποσό της σύμβασης, για οποιοδήποτε λόγο κρίνει η υπηρεσία αναγκαίο και χωρίς ο ανάδοχος να έχει δικαίωμα αμφισβήτησης.
Το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης θα είναι ένα ημερολογιακό έτος.
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση αντιγράφου της μελέτης και συμπληρωματικών εγγράφων είναι η Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 15:00 μμ.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προφορών είναι 15 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 11:00 πμ έως 11:15 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα Καλλονής στην Καλλονή του Δήμου Λέσβου.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Κίνησης του Δήμου στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Α’ όροφος, Τ.Κ.81100, αρμόδιος υπάλληλος κ. Κυριάκης Γρηγόριος, τηλέφωνο 22510-23980, Fax 22513-50573.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής περιγράφονται στην Διακήρυξη.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 3.380 ευρώ για το σύνολο της προμήθειας ή ποσοστό 5% επί της δαπάνης -με ΦΠΑ- του τμήματος των προσφερόμενων ειδών.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΖΑΝΟΣ