1

Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δημοτικής Ενότητας Λ. Θερμής

Ο Δήμος Λέσβου διενεργεί δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με συμπλήρωση τιμολογίου, σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ανταλλακτικών, για την «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δημοτικής Ενότητας Λ. Θερμής».
Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 45.600,00 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση αντιγράφου της μελέτης, της Διακήρυξης και λοιπών εγγράφων είναι 10 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 15:00 μμ.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προφορών είναι 11 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10:00 πμ έως 10:15 πμ, στα γραφεία του Δήμου Λέσβου στη Μυτιλήνη, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Α’ όροφος, Τ.Κ.81100.

Αναλυτικά η περίληψη διακήρυξης