1

Δημιουργία Θέσεων Παρατήρησης Ορνιθοπανίδας στη θέση ¨ΜΥΡΣΙΝΤΖΙΚΗ-ΨΑΡΟΝΤΑΜΟ¨ και στη θέση ¨ΑΛΥΚΕΣ ΚΑΜΠΟΣ¨ του Δήμου Λέσβου

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με το σύστημα: προσφοράς με ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, Ν.3263/04, Ν.3212/03, Ν.2940/01, Ν.2372/96, Ν.2338/95, Ν.2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97 κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΜΥΡΣΙΝΤΖΙΚΗ-ΨΑΡΟΝΤΑΜΟ¨ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΑΛΥΚΕΣ ΚΑΜΠΟΣ¨ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», με προϋπολογισμό 112.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα έντυπα προσφοράς του διαγωνισμού δωρεάν από το δημοτικό κατάστημα, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100 (τρίτος όροφος), Μυτιλήνη, μέχρι  4-12-2014, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη, ενώ τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.mytilene.gr, επιλογή προκηρύξεις). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22513-50557, FAX επικοινωνίας 22513-50508, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία :   Τσαπώνη Μαρία.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9-12-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. έως 10:00π.μ.(ώρα λήξης υποβολής των προσφορών)  και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό  έκπτωσης  του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

Δείτε αναλυτικά :