1

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πιστοποιημένο Εκτιμητή για Αγορά Οικόπεδου

Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσίας κατόπιν συλλογής προσφορών για την: «Εκτίμηση αγοραίας αξίας ακινήτου (εδαφικής έκτασης) στην περιοχή ‘Ουτζά – Λεμονού’ Μυτιλήνης, από Πιστοποιημένο Εκτιμητή του Μητρώου του Υπουργείου Οικονομικών» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

Αναλυτικά η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος