1

Δημοπράτηση έργου : «Ανάπλαση Χώρου Υπαίθριας Αναψυχής στη θέση «Τσίγκος» περιοχής Δ.Δ. Αγιάσου Δήμου Λέσβου»

1. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΤΣΙΓΚΟΣ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ.Δ ΑΓΙΑΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», με προϋπολογισμό 220,226.67 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από το δημοτικό κατάστημα, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100, Μυτιλήνη, μέχρι τις 20-11-2014, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13.00μ.μ.. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων  υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2251350557, FAX επικοινωνίας 2251350508, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία : Τσαπώνη Μαρία.3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25-11-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30π.μ. έως 10:00π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
Αναλυτικά :
  • Η περίληψη διακήρυξης εδώ .
  • Το πλήρες τεύχος της μελέτης εδώ .