1

Προμήθεια εξοπλισμού της πράξης με τίτλο: «Μουσειακές Διαδρομές: περιήγηση στην ιστορία και στο πολιτισμό της Λέσβου»

Ο Δήμαρχος Λέσβου διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τη προμήθεια του υποέργου 2 : «Προμήθεια εξοπλισμού» της πράξης με τίτλο: «Μουσειακές Διαδρομές: περιήγηση στην ιστορία και στο πολιτισμό της Λέσβου».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων της υπ.αρ. 11389/23-03-1993 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ).
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (27.840,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 16% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 24.000,00 €) .
Αναλυτικά :

  • Η περίληψη διακήρυξης εδώ .
  • Το πλήρες τεύχος της μελέτης εδώ .