1

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Επιχειρήσεις που αφορά την Προμήθεια Ομοιόμορφων Στολών

Άρθρο 1
Αντικείμενο της πρόσκλησης

 Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (Επιχειρήσεις)   να υποβάλλουν προσφορές για την προμήθεια ομοιόμορφων στολών  που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του προσωπικού καθαριότητας του Δήμου Λέσβου.

Άρθρο 2
Διαδικασία ανάθεσης

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει με τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και τα σχετικά άρθρα των Ν. 3536/07, ΠΔ 28/80, και σύμφωνα πάντα με την αριθμ. 151/2014 μελέτη της υπηρεσίας.

Άρθρο 3
Διευκρινήσεις πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Πληροφορίες

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το γραφείο προμηθειών  του Δήμου (υπάλληλο κ. Ε. Αργυρού) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι  17/10/2014 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής),

τηλ: 2251350565/516.
2. Η παρούσα αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου.
Άρθρο 4
Χρόνος και Τόπος υποβολής προτάσεων
1. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 17/10/2014 και ώρα 15.00’.

2. Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα του Δήμου, Γραφείο Προμηθειών, Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη,  ΤΚ 81100,   είτε ιδιοχείρως, είτε  με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος «Ομοιόμορφες στολές »

3. Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν εκτός από το φάκελο της οικονομικής προσφοράς και φάκελο τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και δείγματα των προϊόντων.
4. Σε κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δίδεται αριθμός πρωτοκόλλου.
Αναλυτικά η μελέτη εδώ

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ