1

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2 μηνών

Ο Δήμος ΛΕΣΒΟΥ ύστερα από την υπ’ αριθ. 347/2014 απόφαση του Δ.Σ (ΑΔΑ Β5ΧΓΩΛΦ-ΟΨΛ), η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 71802/1-10-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Λέσβου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες.
Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ .