1

Πρόσληψη Ειδικών Συνεργατών Δήμου Λέσβου

Ο  Δήμαρχος Λέσβου έχοντας υπόψη:
·    Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/2007 « Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ».
·    Την εγκύκλιο 55/74802/29-12-2010 «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων»
·    Τον ΟΕΥ του Δήμου Λέσβου (ΦΕΚ 395/21-02-2012  τεύχος Β).

·    Το γεγονός ότι ο Δήμος Λέσβου δικαιούται σύμφωνα με τα πληθυσμιακά του δεδομένα οκτώ (8) Ειδικούς Συμβούλους, Ειδικούς Συνεργάτες και Επιστημονικούς Συνεργάτες, όσοι είναι και οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου.

 

Καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Συνεργατών, οι οποίοι θα απασχολούνται στο Δήμο, με την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα:

Α.  Δύο θέσεις Ειδικών Συνεργατών σε θέματα διερεύνησης – αξιοποίησης προγραμμάτων, ένταξη και παρακολούθηση έργων.
Β. Μία θέση Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα κατασκευής – διατήρησης ιστοσελίδας, επικοινωνίας και δημοσίων και διεθνών σχέσεων.
Γ.  Μια θέση Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα περιβαλλοντικής και οικολογικής μηχανικής.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

2. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
Οι υποψήφιοι πρέπει:
·    Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 του Ν. 3584/2007)
·    Να έχουν το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21 έτος), (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007)
·    Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007)
·    Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή αν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007)
·    Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007)
·    Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007)
3. Ειδίκευση στους παραπάνω  επιστημονικούς – επαγγελματικούς τομείς αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ όπως περιγράφονται στα Α, Β και Γ.

Η πλήρωση των θέσεων των Ειδικών Συνεργατών, θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει τα πρόσωπα που κατά την κρίση του είναι κατάλληλα για τις παραπάνω θέσεις. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τους προσλαμβανόμενους ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Η εργασιακή σχέση των Ειδικών Συνεργατών διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007. Οι Ειδικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα περιλαμβάνουν αναφορά στην συγκεκριμένη θέση για την oποία ενδιαφέρονται, θα συνοδεύονται επίσης με:
1.- Βιογραφικό σημείωμα,
2.- Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού ( άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007),
3.- Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών,
4.- Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους Δικαιολογητικά,
και θα κατατίθενται εντός (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, στα Γραφεία του Δήμου,
(Παλιό Δημαρχείο  στην Προκυμαία Μυτιλήνης, αρμόδια υπάλληλος κα. Ταξείδη Άννα, τηλ. 2251054588) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευτεί σε τοπική εφημερίδα, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, θα αναρτηθεί στο «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ