1

Αριθμός προσκλήσεως 16/14 (12.05.14)

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση την  Δευτέρα 11 Μαίου 2014, ώρα 11.00 π.μ , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου , με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ