1

Αριθμός προσκλήσεως 15/14 (05.05.14)

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση την  Δευτέρα 5 Μαίου 2014, ώρα 19.00 μ.μ , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου , με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ