1

Αριθμός προσκλήσεως 05/14 (26.02.14)

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση , την 26η Φεβρουαρίου   2014, ημέρα  Τετάρτη και ώρα  18.00 μ.μ  στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ