1

Αριθμός προσκλήσεως 03/14 (05.02.14)

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, την 5η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.00 μ.μ  στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ