1

Διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο "Εργασία: Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Λέσβου"

Διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο “Εργασία: Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Λέσβου”

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Διενεργεί ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με το σύστημα των έγγραφων σφραγισμένων προσφορών ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, άνευ ορίου, επί του προϋπολογισμού που συντάχθηκε από την υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του Π.Δ.28/1980, για την «Εργασία: Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Λέσβου».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 ΕΥΡΩ μικτά ασφάλιστρα, μαζί με τον ΦΠΑ.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση της σύμβασης των παρεχόμενων εργασιών μέχρι και 30% με αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και με τους ίδιους όρους, χωρίς καμιά αντίρρηση και απαίτηση του αναδόχου.
Η αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με το δικαίωμα προαίρεσης (option) θα ανέρχεται έως και τις 130.000,00 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα (12) μήνες. Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ.4, άρθρο 9, του Ν.3557/2007.
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση αντιγράφου της μελέτης και συμπληρωματικών εγγράφων είναι 7 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 14:00 μμ.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προφορών είναι Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα από 10:00 πμ έως 10:30 πμ, στα γραφεία του Δήμου Λέσβου στη Μυτιλήνη, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Β’ όροφος, Τ.Κ.81100.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Κίνησης του Δήμου στη Μυτιλήνη, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Α’ όροφος, Τ.Κ.81100, αρμόδιος υπάλληλος κ. Κυριάκης Γρηγόριος στο τηλέφωνο 22510-23980, Fax 22513-50510.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι αναλυτικοί όροι του διαγωνισμού περιγράφονται στην διακήρυξη.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 2.000 ΕΥΡΩ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες κατ’ εφαρμογή της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές συμφωνίες και  δύνανται να ασφαλίζουν νομίμως περιουσιακά στοιχεία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.
Προκειμένου για ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες δικαίωμα συμμετοχής έχουν εφ’ όσον όλα τα μέλη της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες κατ’ εφαρμογή της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές συμφωνίες καθώς και την απαίτηση της δυνατότητας να ασφαλίζουν  νομίμως περιουσιακά στοιχεία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Οι ενώσεις /κοινοπραξίες εταιρειών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση  κατακύρωσης ή ανάθεσης των υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Κανείς υποψήφιος δεν επιτρέπεται να μετέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε περισσότερες από μία προσφορές. Νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από μία προσφορές αποκλείονται από το διαγωνισμό.
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που υποβάλλονται από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, εκτός αν είναι εξουσιοδοτημένοι από την προσφέρουσα εταιρεία για την υποβολή της προσφοράς.
Η προσφέρουσα ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να εξασφαλίζει η ίδια, ή μέσω του διαμεσολαβητή που ορίζει το φυσικό πρόσωπο που θα εδρεύει στο Δήμο Λέσβου, για την υποστήριξη των ασφαλιστικών αναγκών του Δήμου. Το φυσικό αυτό πρόσωπο θα πρέπει να διαθέτει άδεια διενέργειας ασφαλιστικών διαμεσολαβητικών εργασιών.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ