1

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ – Αποτελέσματα διαγωνισμού για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΣΟΧ 1/2013

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ – Αποτελέσματα διαγωνισμού για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΣΟΧ 1/2013