1

Δημοπράτηση έργου: "Ενοποιημένο portal και ανάπτυξη δυναμικής εφαρμογής τουριστικού περιεχομένου" (05.04.2012)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση έργου: “Ενοποιημένο portal και ανάπτυξη δυναμικής εφαρμογής τουριστικού περιεχομένου”
Ημερομηνία: 05.04.2012 11.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Αντιδήμαρχος Λέσβου Τσακίρης Ιωάννης διακηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο:
«Ενοποιημένο portal και ανάπτυξη δυναμικής εφαρμογής τουριστικού περιεχομένου» της Πράξης
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΣΑΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ».
Περίληψη Διακήρυξης