1

Δημοπράτηση πράξης "Μεταφορά Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου" (02.11.2011)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση πράξης “Μεταφορά Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου”
Ημερομηνία: 02.11.2011 12.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Διακηρύσσει ότι εκτίθενται σε ανοικτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) για κάθε μεταφορά ξεχωριστά που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης :
«Μεταφορά Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου για το σχολικό έτος 2011 – 2012»,
για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου Λέσβου.
Προϋπολογισμός Μελέτης: 1.489.629,68 € (επί πλέον Φ.Π.Α. 9%)
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Λέσβου, Ελ.Βενιζέλου 13-17, 1ος όροφος, στο Γραφείο του Προέδρου της ΔΕΥΑΛ, την 02.11.2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.
Τα στοιχεία των προς παροχή υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της με κωδικό μελέτης 106/2011, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.
Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα τεύχη της μελέτης :