1

Αριθμός Προσκλήσεως 10/11 (27.04.11)

Αριθμός προσκλήσεως 10/11

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ Συμβουλίου [Προκυμαία] στις 18 Μαΐου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

01). Συγκρότηση δύο (2) Επιτροπών σχετικών με τα οχήματα-μηχανήματα του Δήμου Λέσβου.
Εισηγητές: υπάλληλοι κ. Σαραντινός – κ. Λαμπρινίδης

02). Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση ‘ΠΡΑΣΤΙΟ» Πλωμαρίου» προϋπολογισμού 52.000,00 ευρώ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Βάτος

03). Έγκριση απευθείας αγοράς εκτάσεων στην Δημ. Κοινότητα Αγιάσου, για τις ανάγκες του έργου «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευεργέτουλα – Αγιάσου κ. Βουνάτσος

04). Έγκριση απευθείας αγοράς εκτάσεων στην Δημ. Κοινότητα Πολιχνίτου, για τις ανάγκες του έργου του βιολογικού καθαρισμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιχνίτου κ. Κατράνης

05). Υπόλοιπα έργων από οφειλές ΣΑΤΑ, πρώην Δήμου Μυτιλήνης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

06). Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Τοπ. Κοινότητας Περάματος – Γέρας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσης

07). Εκμίσθωση δημ. ακινήτου [ξενώνας] της Δημ. Κοινότητας Σκοπέλου – Γέρας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσης

08). Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων :
α]. Γεώτρηση στη θέση << ΨΑ>> Αγ. Συμεών Παλαιοκήπου και
β]. Γεώτρηση στη θέση << ΦΑΡΑ>> Σκοπέλου-Γέρας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσης

09). Καθορισμός τιμής ανά μονάδα ζώου στους δημοτικούς βοσκοτόπους για τη κτηνοτροφική περίοδο 2001-2012.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

10). Ορισμός δημ. συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για συμμετοχή στην Επιτροπή καθορισμού αντικειμενικών αξιών ακινήτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

11). Μείωση ενοικίων κτιρίων που περιήλθαν στην κυριότητα του Δήμου, από την διαθήκη Μαστραντωνάκη.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

12). Αποδοχή επιχορηγήσεων :
α]. από το Υπ. Εσωτ. και
β]. κατανομή λειτουργικών δαπανών για λειτουργικές δαπάνες σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

13). Προμήθεια του διτόμου βιβλίου << ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1940-1945>> του κ. Μανώλη Γλέζου, αξίας ευρώ 73,00, για τις ανάγκες του γραφείου του κ. Δημάρχου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

14). Έγκριση σύνδεσης δύο [2] νέων τηλεφωνικών συνδέσεων, για τις ανάγκες των γραφείων του Αντιδημάρχου κ. Πατέστου και του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

15). Έγκριση ανάληψης αποπληρωμής ποσού ευρώ 56.000,00 της υπό εκκαθάριση αμιγούς επιχείρησης << ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ>> του πρώην Δήμου Καλλονής, με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, από τον Δήμο Λέσβου, ως καθολικού διαδόχου του.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

16). Παραχώρηση σε κοινή χρήση εδαφικής λωρίδας δημοτικού ακινήτου, για την έκδοση οικοδομικής άδειας του έργου << Επισκευή και μετατροπή κτιρίου σε Μουσείο-Πολιτιστικό Κέντρο στην Πελόπη>> , ιδιοκτησίας πρώην Δήμου Μανταμάδου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κυριαζής

17). Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου << Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Κάπη της Δημ. Ενότητας Μανταμάδου>>.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κυριαζής

18). Παραχώρηση χρήσης του ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού του << Ιατροκοινωνικού Κέντρου >>, που βρίσκεται στο Συνοικισμό Μυτιλήνης, στο ΝΠΔΔ <<ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ>> του Δήμου Λέσβου.
Εισηγητής: Πρόεδρος του ΝΠΔΔ κα. Αντωνέλλη

19). Έγκριση δαπανών φιλοξενίας κ.λ.π συντηρητή έργων τέχνης Μουσείου Θεοφίλου, για σύνταξη μελέτης με σκοπό την συντήρηση έργων του, πρ/σμού περ. 500,00 ευρώ.
Εισηγητής: Πρόεδρος του Ν.Προσώπου Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού κ. Αστυρακάκης

20). Αποδοχή απόφασης του Γ. Γραμ. Αποκ/σης Διοίκησης Αιγαίου, για ένταξη πράξης << Εκσυγχρονισμός-εξοπλισμός θεατρικής σκηνής θεατρικού εργαστηρίου Μυτιλήνης>>, στο ΕΣΠΑ, του Δήμου Λέσβου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσακίρης

21). Έγκριση 3ης παράτασης του έργου << Κατασκευή έργων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του Δήμου Ερεσού-Αντίσσης>>.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουμαράς

22). Έγκριση 1ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου << Ανάπλαση χώρου παιδικής χαράς , Αγρ. Ιατρείου και πρώην κοιν. Καταστήματος Μεσοτόπου>>, της Δημ. Ενότητας Ερεσού-Αντίσσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατός

23). Έγκριση μελέτης του έργου << ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ>>, πρ/σμού 10.734,00.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατός

24). Έγκριση οριστικής μελέτης του έργου << ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ>>.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πολίτης

25). Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου << Επισκευή παιδικού σταθμού Πλωμαρίου>>.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πολίτης

26). Χορήγηση άδειας εκσκαφών στη ΔΕΗ για εργασίες που προτίθεται να εκτελέσει σε δημοτικούς δρόμους, στην περιοχή Αγ. Ευδοκίμου-Επάνω Σκάλας Μυτιλήνης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατός

27). Έγκριση διαδικασιών δημοπράτησης για την μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Πέτρα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

28). Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντου ποσού ευρώ 179,40 , από τέλη ΤΑΠ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

29). Έγκριση αποφάσεων της Δημ. Κοινότητας Μόριας και έναρξη διαδικασιών εκμίσθωσης ακινήτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

30). Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ τοπικής Κοινότητας ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ( ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ) » και υποβολή πρότασης για την ένταξη στην πρόσκληση 47/14-12-2010 της Θεματικής Προτεραιότητας 59 του Άξονα Προτεραιότητας 8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τσακίρης

31). Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ» και υποβολή πρότασης για την ένταξη στην πρόσκληση 47/14-12-2010 της Θεματικής Προτεραιότητας 59 του Άξονα Προτεραιότητας 8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τσακίρης

32). Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ» και υποβολή πρότασης για την ένταξη στην πρόσκληση 47/14-12-2010 της Θεματικής Προτεραιότητας 59 του Άξονα Προτεραιότητας 8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τσακίρης

33). Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑΣ» και υποβολή πρότασης για την ένταξη στην πρόσκληση 47/14-12-2010 της Θεματικής Προτεραιότητας 59 του Άξονα προτεραιότητας 8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τσακίρης

34). Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ (ΧΑΜΑΜ) ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» και υποβολή πρότασης για την ένταξη στην πρόσκληση 47/14-12-2010 της Θεματικής Προτεραιότητας 59 του Άξονα Προτεραιότητας 8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τσακίρης

35). Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης (του άρθρου 100 του Ν. 3852/10) μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και του Δήμου Λέσβου για την υποβολή –ένταξη και εκτέλεση του έργου «ΥΔΡΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΛΕΣΒΟΥ» στο ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τσακίρης

36). Έγκριση μελέτης « Επισκευή στέγης, επιχρισμάτων, αποστράγγιση, χρωματισμοί, εγκατάσταση θέρμανσης και κατάλληλου τεχνητού φωτισμού στο Μουσείο Θεοφίλου» και υποβολή πρότασης για την ένταξη στην πρόσκληση 5608/14-12-2010 της Θεματικής Προτεραιότητας 59 του Άξονα Προτεραιότητας 8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τσακίρης

37). Έγκριση μελέτης του έργου «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου Παπάδου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσης

38). Έγκριση μελέτης του έργου «Αγροτική Οδοποιία Πολιχνίτου» προϋπολογισμού 1.459.049,00 ευρώ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κατράνης

39). Έγκριση Μελέτης του έργου «Ολοκλήρωση Εργασιών Δεξαμενής Σκουτάρου» προϋπολογισμού 10.734,00 ευρώ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατός

40). Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου με αναπληρωτή για τη συγκρότηση της επιτροπής Θεμάτων Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτων Λέσβου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατός

41). Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου με αναπληρωτή για τη συγκρότηση της Επιτροπή Γνωμοδότησης για άδεια εισόδου και διαμονής και για άσκηση οικονομικής δραστηριότητας σε υπηκόους τρίτων χωρών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατός

42). Χορήγηση παράτασης προθεσμίας έργου << Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης και τσιμεντόστρωσης τμήματος οδού Αναπαύσεως>>(Ανάδοχος Ε.Δικιδίκης).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατός

43). Έγκριση πρώτου ΑΠΕ του έργου «Εκσκαφές Βραχώδεις στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Μανταμάδου» (Ανάδοχος ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατός

44). Έγκριση πρώτου ΑΠΕ του έργου « Δημιουργία χώρου στάθμευσης στην περιοχή Υφαντήρια στη Μυτιλήνη». Ανάδοχος: Κοινοπραξία ΠΙΠΙΝΗΣ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατός

45). Λύση μίσθωσης ακινήτου (καφενείου) στην Τοπική Κοινότητα Συκούντας -Ευεργέτουλα και επαναδημοπράτησή του.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευεργέτουλα – Αγιάσου κ. Βουνάτσος

46). Έγκριση :
α). της αρ.πρωτ. 5468/1-2-2011 σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Ουτζά-Λεμονού-Δήμου Μυτιλήνης Νήσου Λέσβου Νομού Λέσβου»
β). της απευθείας ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Ουτζά-Λεμονού, Δ.Ε. Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου, Νομού Λέσβου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τσακίρης

47). Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας φράγματος Δημ.Ενότητας Ερεσού-Αντίσσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τσακίρης

48). Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία MEDIA EΠΕ, ποσού ευρώ 652,00 προς τον Δήμο Λέσβου, με σκοπό να διατεθεί στην Δημ. Ενότητα Γέρας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

49). Έγκριση μετακίνησης αιρετών για ανάγκες του Δήμου Λέσβου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΩΝΗΣ