1

Αριθμός Προσκλήσεως 05/11 (09.03.11)

Αριθμός προσκλήσεως 05/11

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ Συμβουλίου [Προκυμαία] στις 9 Μαρτίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

01. Ενημέρωση του Δημ. Συμβουλίου για την υφιστάμενη σήμερα οικονομική κατάσταση του Δήμου Λέσβου.
Εισηγητές οι κ.κ. Αντιδήμαρχος Οικονομικών, ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών και ο ταμίας του Δήμου.

02. Αποδοχή υπολοίπων τέως Δήμων από το Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων και ορισμός του ταμία του Δήμου, για την ανάληψή τους.
Εισηγητές οι κ.κ. Αντιδήμαρχος Οικονομικών και ο ταμίας του Δήμου.

03. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου της Δημοτικής Ενότητας Μήθυμνας {Ανάδειξη χώρου αναψυχής δημ.Αλσυλίου «Αλώνια»}
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βογιατζής

04. Συνέχιση λειτουργίας γραφείου ανταποκριτή ΟΑΕΔ στη Μήθυμνα.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βογιατζής

05. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής:
α]. Δίκτυο ομβρίων οικισμού Δαφίων ,
β]. Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμού Δαφίων,
γ]. Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Αρίσβης,
δ]. Αποκατάσταση ζημιών περιοχής Δήμου Καλλονής,
ε]. Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων και αξιοποίηση οικολογικών διαδρομών Παρακοίλων – Ανεμώτιας ,
στ]. Κατασκευή διαχωριστικών στις αίθουσες του Γυμνασίου Καλλονής
ζ]. Δίκτυα αποχέτευσης Αρίσβης, Δαφίων
η]. Δίκτυα αποχέτευσης Κεραμίου ,Σκάλας και
θ]. Αντλιοστάσια ακαθάρτων.
Θα παραβρεθούν οι επιβλέποντες μηχανικοί.

06. Συζήτηση για το θέμα της τοποθέτησης κεραίας κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE, σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην τοπική Κοινότητα Παναγιούδας.
Εισηγητής ο κ. Βιόλατζης –έχει κληθεί και αντιπρόσωπος της εταιρίας

07. Έγκριση απευθείας αγοράς μικρών οικοπέδων, στην Περιφέρεια της Δη. Ενότητας Πολιχνίτου {ΒΡΙΣΑ} για τις ανάγκες του έργου του βιολογικού καθαρισμού.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κατράνης. Θα κληθούν και οι Πρόεδροι Βρίσας-Πολιχνίτου

08. Καθορισμός θέσεων για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2011, και διάθεση θέσης σε αλλοδαπή υπόηκοο
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βατός

09. Έγκριση σύνδεσης με το διαδίκτυο της Δη. Κοινότητας Παμφίλων.
Εισηγητής ο κ. Λυκιαρδόπουλος

10. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, για την συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

11. Ορισμός επιτροπής από δύο (2) δημ.συμβούλους και ενός (1) τεχνικού υπαλλήλου, για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης των προς εκποίηση ,αγορά, μίσθωση κ.λ.π. ακινήτων, ιδιοκτησίας του Δήμου ή άλλων
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

12. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στην εταιρεία ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

13. Παράταση μίσθωσης ακινήτου-χώρου στάθμευσης στη Δημ. Κοινότητα Λουτρών.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

14. Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων του Δήμου Λέσβου.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

15. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδ.Δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας και με σύμβαση μίσθωσης έργου.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

16. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδ.Δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας της υπηρεσίας καθαριότητας.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

17. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Λέσβου (Η Α.Π. ΔΙΠΠ/Φ29/31/οικ.80/3.1.2011 εγκύκλιος της Γεν.Γραμ.Δ.Δ.)
Εισηγητής ο κ. Αστυρακάκης

18. Αποδοχή ποσού ευρώ 9.223.632,00 από το Υπουργείο Εσωτερικών για «Προνομιακά επιδόματα Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2011»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

19. Χρέωση δημοτικών τελών (ΤΑΠ, Τέλη καθαριότητας και Δημ.Φόρου) σε φωτοβολταϊκά συστήματα που αναπτύσσονται στο Δήμο Λέσβου.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

20. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λέσβου στο Δίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου {ΔΑΦΝΗ} και έγκριση ποσού 10.000,00 € για την συμμετοχή.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βατός

21. Καθορισμός αυτοτελών οικισμών Δήμου Λέσβου, για τη διενέργεια της γενικής απογραφής.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βατός

22. Ορισμός μέλους της Τοπ. Αυτοδιοίκησης με τον αναπληρωτή του για το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημ. Έργων (Τεχνικών Συμβουλίων)
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Βατός

23. Εξέταση ενστάσεων αναδόχου «Α.ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.» ,κατά του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ {ΧΑΔΑ} ΔΗΜΟΥ Πέτρας ,Δ.Δ. Σκουτάρου»,
Εισηγητής ο κ. Πρωτοψάλτης

24. Εξέταση ένστασης αναδόχου «ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΑΤΕ» κατά απόφασης έκπτωσης και της ειδικής πρόσκλησης για το έργο «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ»
Εισηγητής ο κ. Πρωτοψάλτης

25. Ψήφισμα για τη δολοφονία δύο [2] αστυνομικών, κατά την εκτέλεση καθήκοντος.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος

26. Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους μετανάστες απεργούς πείνας.
Εισηγητής κ. Πάλλης

27. Έγκριση μετακίνησης κ. Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων, εκτός Λέσβου, για θέματα του Δήμου
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πατέστος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΩΝΗΣ