1

Αριθμός Προσκλήσεως 08/10 (14.06.10)

Αριθμός προσκλήσεως 08/10

Σας παρακαλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνδριάσεων του ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ [Προκυμαία] τη ΔΕΥΤΕΡΑ 14 Ιουνίου 2010 στις 19:00 για συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, εργασιών προμηθειών:
α). «Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης κεντρικής οδού στο Δ.Δ. Αλυφαντών»
β). «Ταφή απορριμμάτων Δήμου Μυτιλήνης»
γ). «Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 145»
δ). «Σκυροδέτηση τμήματος περιοχής Αγ.Παρασκευής Δ.Δ. Ταξιαρχών».

2. Έγκριση μελετών των έργων:
α). «Αντικατάσταση παλαιωμένων αγωγών λόγω διαρροών σε οδούς πόλης Μυτιλήνης (2η φάση)»
β). «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στο Δ.Δ. Αλυφαντών».

3. Έγκριση διακηρύξεων των έργων:
α). «Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης στο Δ.Δ. Λουτρών»
β). «Κατασκευή δεξαμενής στο Δ.Δ. Παμφίλων»
γ). «Κατασκευή συμπληρωματικών έργων ύδρευσης αποχέτευσης στο Δ.Δ. Μόριας»
δ). «Συμπληρωματικά έργα υποδομής δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης στο Δήμο Μυτιλήνης»
ε). «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στο Δ.Δ. Αλυφαντών»
στ). «Αντικατάσταση παλαιωμένων αγωγών ύδρευσης λόγω διαρροών σε οδούς πόλης Μυτιλήνης (2η Φάση)».

4. Εξέταση ενστάσεων για:
α). Την μελέτη Πολεοδόμησης «Χαλίκων» Α Κατοικίας –Β΄Φάση (Ενημερωμένη Ανάρτηση)
β). Την Μελέτη Αναθεώρησης τμήματος Εγκρκριμένου Σχεδίου «Ακλειδιού»
γ). Τροποποίηση Παντελή Κεχαγιά
δ). Τροποποίηση Αρχοντικό Κατσάνη.

5. Έγκριση Α.Π.Ε. των έργων:
α). «Εργασίες επισκευής για τις ανάγκες Δημοτικού κτιρίου στο Δ.Δ. Ταξιαρχών»

6. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμών των έργων-προμηθειών:
α). «Ηλεκτροφωτισμός Κάστρου Μυτιλήνης (Β Φάση)»
β). «Προστασία και ανάδειξη μνημείου εκτελεσθέντων απ΄τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής στη Λέσβο, στα Τσαμάκια»
γ). «Καυσίμων μεταφορικών μέσων,μηχανηνάτων και υπηρεσιών Δήμου 2010-2011)».

7. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής & οριστικής παραλαβής των έργων:
α). «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης και διαμόρφωση κόμβων».

8. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – Διαγραφή οφειλών – επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων – λοιπά οικονομικά θέματα.

9. Γνωμοδότηση επί αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου: 9/2010 Δ.Φ.Μ.

10. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 15,16,17,18,19,20/2010 Παμφίλων, 5/2010 Αλυφαντών, 1,2/2010 Αφάλωνα, 12/2010 Ταξιαρχών,8/2010 Αγίας Μαρίνας.

11. Έγκριση μετακινήσεων.

Μυτιλήνη, 11 Ιουνίου 2010
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ