1

Αριθμός Προσκλήσεως 07/10 (31.05.10)

Αριθμός προσκλήσεως 07/10

Σας παρακαλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνδριάσεων του ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ [Προκυμαία] τη ΔΕΥΤΕΡΑ 31 Μαΐου 2010 στις 19:00 για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Οριστική παύση λειτουργίας ΧΑΔΑ «περιοχή ΟΥΤΖΑ Λεμονού» Δήμου Μυτιλήνης.

2.Eξέταση αιτήσεων για συνέχιση λειτουργίας κατά παρέκκλιση συνεργείων: Δουβαλέτα Ευστρ., Πέππα Ν., Κων/νου Μιχαήλ, Μακαρώνη Ευστρ.

3. Γνωμοδότηση επί της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας «Υφιστάμενος ραδιοτηλεοπτικός αναμεταδότης ,ιδιοκτησίας Παναγιώτη Χατζάκη στη θέση «Προφήτης Ηλίας» του Άνω Χάλικα του Δήμου Μυτιλήνης»

4. Συζήτηση σχετικά με τη πιθανότητα λειτουργίας της μαρίνας Μυτιλήνης – αίτημα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γιάννη Ζερδελή.

5. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, εργασιών προμηθειών:
α). «Κατασκευή κρηπιδώματος στο Λιμενίσκο Λουτρών»-ανασυνταγμένη μελέτη.
β). «Κατασκευαστικές εργασίες στο κτίριο επαγγελματικής εκπαίδευσης Μυτιλήνης»
γ). «Πότισμα φυτών και δενδρυλλίων Δήμου Μυτιλήνης» .
δ). «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων»
ε). «Επισκευή στέγης Νηπιαγωγείου Δ.Δ. Αγ.Μαρίνας»
στ). «Μίσθωση λεωφορείου για δωρεάν μεταφορά λουομένων προς τα Ιαματικά Λουτρά ΘΕΡΜΑ και την δημοτική πλαζ ΤΣΑΜΑΚΙΑ»
ζ). «Σκυροδέτηση τμήματος δρόμου περιοχής Αγ.Αναργύρων Δήμου Μυτιλήνης»
η). «Κατασκευή βάσης πλακόστρωτου περιοχής Αγ.Ερμογένη Δ.Δ. Λουτρών»
θ). «Κατεδάφιση δύο όμορων επικίνδυνων κτισμάτων επί της οδού Αγίας Σοφίας στην πόλη της Μυτιλήνης»
ι). «Κατεδάφιση επικίνδυνης ετοιμόρροπης οικίας οδού Αγίου Συμεών 30»
ια). «Τσιμεντόστρωση οδού και ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην περιοχή Κόνσουλα Βαρειάς»

6. Έγκριση Α.Π.Ε. των έργων : «Εσωτερικοί χρωματισμοί 15ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης» – χορήγηση παράτασης

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης έργου- προμήθειας-μελέτης:
α). «Επισκευή και χρωματισμός του παλιού Δημαρχείου Μυτιλήνης»
β). «Αποτύπωση δημοτικών ακινήτων στα ¨Θέρμα του Κόλπου Γέρας και στην Ουτζά (περιοχή Κτηνιατρείου) σε σύστημα ΕΓΣΑ ΄87»
γ). «Αποτύπωση δημοτικών ακινήτων «Κληρ.Βότση (Αγριλιά Κρατήγου-Νεάπολη) και στον Άγιο Παντελεήμονα σε σύστημα ΕΓΣΑ ΄87»

8. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμών των έργων-προμηθειών:
α). «Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου με γερανό και αρπάγη»

9. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής & οριστικής παραλαβής των έργων:
α). «Επισκευές στο Παιδικό Σταθμό Δ.Δ. Παμφίλων»
β). «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη Θέση Αγ.Κυριακή Δήμου Μυτιλήνης Λέσβου»
γ). «Έργα αντπυρικής προστασίας Δάσους Βότση Δήμου Μυτιλήνης»
δ). «Κατασκευή στεγάστρου στο πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής»
ε). «Κατασκευή κλιμάκων στον αρχαιολογικό χώρο επί της οδού Κορνάρου στην Επάνω Σκάλα»
στ). «Συμπληρωματικές εργασίες στον αρχαιολογικό χώρο επί της οδού Νικομηδείας»

10. Εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου Μυτιλήνης.

11. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – Διαγραφή οφειλών – επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων – λοιπά οικονομικά θέματα.

12. Εξέταση αιτήσεων :
α). ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ,
β). Ευστρατίου Καραμπάση

13. Έγκριση Πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής Κυκλοφοριακού 17-05-1010.

14. Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης ομπρελών καθισμάτων στη θέση «Νησέλια» Δ.Δ. Παμφίλων.

15. Έγκριση χωροθέτησης περιπτέρων

16. Έγκριση χορήγησης άδειας καντίνας- ανανέωση άδειας καντίνας.

17. Ορισμός επιτροπής διαπίστωσης βλαβών,συμπλήρωση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.

18. Γνωμοδότηση επί αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου : 27/2010 ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ, 8,9/2010 Λ.Μ. & Π.Κ. Λουτρών, 24/2010 ΑΟΔΜ.

19. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 3,4,5,6,7,8/2010 Μόριας, 10,11,12/2010 Παναγιούδας , 9,11,12/2010 Λουτρών, 9,10,11/2010 Ταξιαρχών,12,13,14/2010 Παμφίλων.

20. Έγκριση μετακινήσεων.Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Αιρετών Γυναικών.

Μυτιλήνη, 27 Μαΐου 2010
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ