1

Αριθμός Προσκλήσεως 05/10 (16.04.10)

Αριθμός προσκλήσεως 05/10

Σας παρακαλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνδριάσεων του ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ [Προκυμαία] την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 Απριλίου 2010 στις 19:00 για ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 4 Ν.3463/2006 του Δ.Κ.Κ., με μοναδικό θέμα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Συζήτηση και λήψη απόφασης για το προτεινόμενο σχέδιο νόμου με την ονομασία «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» για την Αυτοδιοίκηση.

Μυτιλήνη, 14 Απριλίου 2010
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ