1

Αριθμός Προσκλήσεως 02/10 (14.01.10)

Αριθμός προσκλήσεως 02/10

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την ΤΕΤΑΡΤΗ 27 Ιανουαρίου 2010 στις 18:30 για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση κατάρτισης τροποποιητικής προγραμματικής σύμβασης «Μελέτη φωτεινής σηματοδότησης του κόμβου Βαρειάς».

2. Εξέταση αίτησης της κ. Δήμητρας Χατζηλεωνίδα – από αναβολή.

3. Ανάθεση ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

4. Σύσταση Α.Ε. για παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας.

5. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, εργασιών προμηθειών:
α). «Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, ασφαλειών κλπ υλικών για τις ανάγκες συντήρησης του δικτύου δημοτικού φωτισμού».
β). «Προμήθεια ειδικών μηχανουργικών εξαρτημάτων για τις ανάγκες του δημοτικού φωτισμού».
γ). «Προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών».
δ). «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών».
ε). «Προμήθεια ειδικού ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του εορταστικού στολισμού Πάσχα 2010».
στ). «Εργασίες της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος-καθαριότητας κλπ».
ζ). «Κοπή θάμνων ,ψηλών χόρτων κλπ κοινοχρήστων χώρων της πόλης Μυτιλήνης».
η). «Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 5Χ5 στον Άγιο Παντελεήμονα (Βουναράκι).
θ). «Αποκατάσταση τμήματος δρόμου άνωθεν εργοστασίου ΔΕΗ-περιοχή Κοκινοβούνι».
ι). «Προμήθεια χυτοσιδηρών γλαστρών».
ια). «Συμπληρωματικές εργασίες εγκαταστάσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου».
ιβ). «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης τμήματος δρόμου οδού Αναπαύσεως».
ιγ). «Οικοδομικές εργασίες κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου για τις ανάγκες ακινήτου στο Δ. Δ. Ταξιαρχών».

6. Έγκριση ΑΠΕ των έργων:
α). «Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης πλακοστρώσεων από ιγνιμβρίτη επί της Ερμού και των παρόδων της».
β). «Δίκτυα ύδρευσης :Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού-κατασκευή υποσταθμού και δεξαμενής».
γ). «Κλάδεμα υψηλών δένδρων του Δ.Μυτιλήνης (χρήση 2009-2010)».
δ). «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης περιοχή «ΧΑΡΕΜΙ» Δ.Δ. Αλυφαντών».
ε). «Βελτίωση βατότητας με ασφαλτικό κατά τμήματα οδών Μυτιλήνης».
στ). «Ανάπλαση παιδικής χαράς πάρκου Αγίας Ειρήνης».
ζ). «Συμπληρωματικές εργασίες στον αρχαιολογικό χώρο επί της οδού Νικομηδείας».

7. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμών των έργων:
α). «Προμήθεια απορριμματοφόρου αυτοκινήτου 6-8 Κ.Μ.».
β). «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης».
γ). «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων».
δ). «Πλακόστρωση οδού Κομνηνάκη».
ε). «Κατασκευή υποστέγων και ανακατασκευή πέτρινου εξωτερικού τοίχου στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης».

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης υλοποίησης των έργων:
α). «Συντήρηση αστικών δρόμων (πλην αγροτικών και πεζοδρομίων) Δήμου Μυτιλήνης»
β). «Αντικατάσταση παλιωμένων αγωγών ύδρευσης λόγω διαρροών σε οδούς πόλεως Μυτιλήνης»
γ). «Πλακόστρωση οδού Σύρου»

9. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των έργων:
α). «Τσιμεντόστρωση τμημάτων δρόμων περιοχών Αγ.Φανουρίου και Νικολή Δ. Δ. Αγ. Μαρίνας»

10. Απολογισμός «Λεσβιακού Καλοκαιριού 2009»

11. Έγκριση απασχόλησης πέραν του κανονικού ωραρίου για τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου Μυτιλήνης

12. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – λοιπά οικονομικά θέματα

13. Έγκριση πληρωμής καθυστερούμενων οφειλών έτους 2009.

14. Συμπλήρωση Κανονισμού Καθαριότητας-Κανονισμού εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών – Επιβολή προστίμων στους παραβάτες των Κανονισμών.
15. Τροποποίηση των όρων λειτουργίας άδειας κατά παρέκκλιση.

16. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Κληροδοτήματος «Μαρίκας Λούλη».

17. Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης των διαμερισμάτων του Κληροδοτήματος «Μαρίκας Λούλη».

18. Αιτήματα Δημοτικού Συμβούλου κ. Μ.Βενέτα για λήψη αποφάσεων για:
α). Στρατόπεδο Μακρή,
β). FRONTEX,
γ). Απόψεις κ. Κρεματισμού.

19. Ορισμός επιτροπής ελέγχου δαπανών επισκευής οχημάτων του Δήμου, αντικατάσταση μέλους επιτροπής.

20. Έγγκριση πρωτοκόλλων καταστροφής άχρηστων ειδών.

21. Γνωμοδότηση επί αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου: 1/2010 ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ.

22. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25/09, 1/2010 Αλυφαντών.

23. Έγκριση μετακινήσεων.

Μυτιλήνη, 22 Ιανουαρίου 2010
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ