1

Αριθμός Προσκλήσεως 20/09 (21.12.09)

Αριθμός προσκλήσεως 20/09

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την ΤΕΤΑΡΤΗ 25 Νοεμβρίου 2009 στις 18,00 μ.μ. για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Λήψη απόφασης για συνέχιση της διαδικασίας αγοράς νέου Δημαρχείου (κτήριο ΚΑΛΑΜΑΡΙ)

2. Εξέταση αιτήσεως της Μονοπρόσωπης Εταιρείας (ΕΠΕ) ΜΑΝΟΥΚΟΣ ΜΕ.Ε.Τ.Ε. – Σωτηρίου Γαβριήλ για οικόπεδο στο Δ.Δ. Ταξιαρχών

3. Έγκριση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος δράσης του έτους 2010.

4. Εξέταση αιτήσεων δημοτών: (α). Ν.Μπουλμπούλη και Ευστρατίας Λάσκαρη για κατά παρέκκλιση χορήγηση άδειας
(β).-Δήμητρας Χατζηλεωνίδα,
(γ).-Ευδοκίας Καλπακέλλη

5. Ορισμός Δ/κών Συμβουλίων και Επιτροπών για το έτος 2010.

6. Έγκριση οριστικών μελετών των έργων :
α). «Συμπληρωματικά έργα υποδομής δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης στο Δήμο Μυτιλήνης»
β). «Κατασκευή συμπληρωματικών έργων ύδρευσης αποχέτευσης στο Δ. Δ. Μόριας»
γ). «Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης στο Δ.Δ. Λουτρών»
δ). «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στο Δ.Δ. Παμφίλων»

7. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, εργασιών προμηθειών:
α). «Κατασκευή νέου ξύλινου δαπέδου σε δύο τμήματα του χώρου της επιτραπέζιας αντισφαίρισης και αντικ/ση φθαρμένων τμημάτων του υφιστάμενου ξύλινου δαπέδου στο κολυμβητήριο Μυτιλήνης»
β). «Ανακατασκευή τουαλετών 3ου Γυμνασίου Μυτιλήνης»
γ). «Αντικατάσταση παλαιών αγωγών ύδρευσης σε οδούς πόλεως Μυτιλήνης»
δ). «Κατασκευή τσιμεντένιων βάσεων αναψυκτηρίων στα πάρκα καραπαναγιώτη και Χ#Δήμου»

8. Έγκριση Α.Π.Ε. των έργων:
α). «Κατασκευή κιγκλιδωμάτων προστασίας σε ανοικτό αγωγό ομβρίων στην Αγία Κυριακή της Μυτιλήνης»
β). «Εγκατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης και διαμόρφωση κόμβων»
γ). «Βελτίωση υφισταμένων ασφαλτικών επαλείψεων περιοχών αεροδρομίου Αγ.Μαρίνας, Ταξιαρχών, Βουναράκι»

9. Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών έργων – προμηθειών και έγκριση πρακτικού αξιολόγησης:
α). «Δημιουργία χώρου στάθμευσης στην περιοχή Υφαντήρια στη Μυτιλήνη» – εξέταση ένστασης

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης έργων – μελετών:
α). «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης και διαμόρφωση κόμβων»

11. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής-οριστικής παραλαβής των έργων:
α). «Επισκευή δημοτικού ακινήτου Διαμερίσματος Μόριας (Αγροτικό Ιατρείο)»
β). «Κατασκευή εσωτερικών χωρισμάτων αιθουσών στο Σχολικό Συγκρότημα Αγ. Φωτεινής»
γ). «Αντικατάσταση (δύο τμήματα) λιθοδομής με τοίχο εκ σκυροδέματος στο Δ. Δ. Αγίας Μαρίνας»
δ). «Εργασίες μόνωσης 2ου Δημοτικού Σχολείου»
ε). «Κιγκλιδώματα σε κεντρικούς δρόμους της Μυτιλήνης»
στ). «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Μυτιλήνης»
ζ). «Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Μυτιλήνης»

12. Αποδοχή μυστικής διαθήκης Στυλιανού Σουτζιδέλλη του Νικολάου.

13. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – Τροποποίηση προϋπολογισμού – Έγκριση και νομιμοποίηση γενομένων δαπανών – ΔΕΗ – διαγραφή βεβαιωμένων από παραβάσεις ΚΟΚ, και λοιπά οικονομικά θέματα

14. Καθορισμός θέσεων για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2010.

15. Έναρξη διαδικασιών μίσθωσης ακινήτων

16. Έγκριση χορήγησης ανανέωσης άδειας καντίνας.
17. Σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής για αυθαίρετη κατοχή δημοτικού ακινήτου – οικοπέδου στο χώρο πρώην Ιχθυοπωλείων Δήμου Μυτιλήνης (Μπαλουχανάς) στην περιοχή Κουμιδιά.

18. Έγκριση πρακτικού επιτροπής Κυκλοφοριακού Δήμου Μυτιλήνης.

19. Έγκριση απασχόλησης πέραν του κανονικού ωραρίου εργατοτεχνιτών της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Δήμου .

20. Έγκριση αποφάσεων Δ/κών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων: 49/2009 Α.Ο.Δ.Μ., 15/2009 Δ.Κ.Ν.

21. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 19,20/02009 Αγίας Μαρίνας, 29,30/,31,32/09 Λουτρών 14,15/09 Μόριας, 17,18,19/2009 Ταξιαρχών

22. Έγκριση μετακινήσεων

Μυτιλήνη 17 Δεκεμβρίου 2009
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ