1

Αριθμός Προσκλήσεως 21/08 (22.12.08)

Αριθμός Προσκλήσεως 21/08

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] τη ΔΕΥΤΕΡΑ 22 Δεκεμβρίου 2008 στις 18,00μ.μ. για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Αποδοχή επιχορηγήσεων, έγκριση φακέλων, τροποποίηση προϋπολογισμού.

2. Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου: 12,13,14/08 Δ.Φ.Μ.

3. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 37/08 Παμφίλων, 29/08 Μόριας.

4. Έγκριση μετακινήσεων.

Μυτιλήνη 18 Δεκεμβρίου 2008
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ