1

Αριθμός Προσκλήσεως 20/08 (17.12.08)

Αριθμός Προσκλήσεως 20/08

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την ΤΕΤΑΡΤΗ 17 Δεκεμβρίου 2008 στις 18:30 για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2009, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Δ.Κ.Κ.
Μυτιλήνη 5 Δεκεμβρίου 2008
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ