1

Αριθμός Προσκλήσεως 19/08 (15.12.08)

Αριθμός Προσκλήσεως 19/08

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] τη ΔΕΥΤΕΡΑ 15 Δεκεμβρίου 2008 στις 18:00 για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2009.

2. Εξέταση αιτήσεων δημοτών:
α) Τσουκαλοχωρίτη Νικολάου Ευστρ. & Κοντάρα Γεωργίου για συνέχιση λειτουργίας συνεργείων.
β) Δημητρίου Λεβίδη – προσκύρωση εδαφικού τμήματος

3. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων –εργασιών-προμηθειών:
α) «Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου περιοχής «ΜΠΑΧΤΣΕ» Δ. Δ. Λουτρών»
β) «Τσιμεντόστρωση του δρόμου περιοχής «ΑΚΟΘ» Δ.Δ. Λουτρών»

4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου «Κιγκλιδώματα προστασίας στη πόλη της Μυτιλήνης».

5. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμών των έργων:
α) Διαμόρφωση και ηλεκροφωτισμός χώρου στάθμευσης στο Δ.Δ. Παναγιούδας»
β) «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην περιοχή Καλαμάρι του Δήμου Μυτιλήνης»
γ) «Προμήθεια απορριμματοφόρου αυτοκινήτου 16 Μ3»
δ) «Προμήθεια απορριμματοφόρου αυτοκινήτου 3-4 Μ3»
ε) «Προμήθεια απορριμματοφόρου αυτοκινήτου χωρητικότητας 8 Μ3 (περιστρεφόμενο τύμπανο»

6. Έγκριση Α.Π.Ε. του έργου:
α) «Συντήρηση κτιρίου που στεγάζεται το ΚΑΠΗ του Δήμου Μυτιλήνης»
β) «Κατασκευή τάφων στο νεκροταφείο του Δ.Δ. Παμφίλων»
γ) «Αποστραγγιστικά έργα στον αρχαιολογικό χώρο της Επάνω Σκάλας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»
δ) «Κατασκευή δικτύων ακαθάρτων και ύδρευσης Δ.Δ. Λουτρών»
στ) «Οργάνωση χώρου δασικής αναψυχής Δημοτικού Δάσους Τσαμάκια Δήμου Μυτιλήνης»

7. Έγκριση οριστικής πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου
α) «Διαμόρφωση πίστας μότο κρος στην παλιά χωματερή του Δήμου Μυτιλήνης»
β) «Κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα σε τμήμα παραλιακού δρόμου Παναγιούδας»
γ) «Δίκτυο αποχέτευσης στον Αφάλωνα περιοχή ΠΛΑΤΗ»
δ) «Εσωτερική αναδιαρρύθμιση και ανακαίνιση χρωματισμών Δημαρχείου Μυτιλήνης»
ε) «Διαμόρφωση πάρκου Χατζηδήμου»
στ) «Αθλητικές εγκαταστάσεις ΤΕΛ Μυτιλήνης Β΄Φάση»
ζ) «Εγκατάσταση, προσαρμογή, ανάπτυξη και έλεγχος των συστημάτων, του εξοπλισμού και των πιθανών βοηθητικών εφαρμογών»

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης παράδοσης των «Πλαστικών κάδων απορριμμάτων»

9. Έγκριση απασχόλησης εργατών πέραν του κανονικού ωραρίου.

10. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μυτιλήνης

11. Πρόταση για καθορισμό τιμών προς την Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης

12. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – ΔΕΗ – νομιμοποιήσεις δαπανών – έγκριση καθυστερούμενων οφειλών – έγκριση φακέλων – τροποποίηση προϋπολογισμού – επιχορήγηση Νομικών Προσώπων επιστροφή αχρεωστήτως – διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών – επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών – Σωματείων

13. Λειτουργία στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά μέσα στο πάρκο Αγ.Ειρήνης ΚΑΡΟΥΖΕΛ

14. Αποδοχή παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μάκη Βενέτα από το Δ.Σ. του Δ.Κ.Ν.

15. Αποδοχή παραίτησης μέλους από το Δ.Σ. του Α.Ο.Δ.Μ.

16. Έγκριση αλλαγής θέσης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

17. Απόδοση χρηματικού εντάλματος.

18. Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου: 35/08 K.A.Π.H., 39,40/08 Δ.Ο.Κ.Π., 50,51,52,53,54,55,56/08 Π. & Β.Σ.Δ.Μ., 67/2008 ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ, 68/08 ΑΟΔΜ

19. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 30,31,32,34/08 Παμφίλων, 33/08 Αγίας Μαρίνας, 19/2008 Παναγιούδας 18/2008 Αφάλωνα, 24,25,26,27,28/08 Μόριας, 30/2008 Ταξιαρχών.

20. Έγκριση μετακινήσεων.

Μυτιλήνη 11 Δεκεμβρίου 2008
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ