1

Αριθμός Προσκλήσεως 17/08 (14.11.08)

Αριθμός Προσκλήσεως 17/08

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 Νοεμβρίου 2008 στις 11.00 π.μ. για ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αποδοχή πίστωσης ποσών:
α. 474.600,00 € (με Φ.Π.Α.) για το έργο: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δ.Δ. Λουτρών»,
β. 397.700,00 € (με Φ.Π.Α.) για το έργο: Έργα Αποχέτευσης στο Δήμο Μυτιλήνης.

Μυτιλήνη 13 Νοεμβρίου 2008
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ