1

Αριθμός Προσκλήσεως 12/08 (16.09.08)

Αριθμός Προσκλήσεως 12/08

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την ΤΡΙΤΗ 16 Σεπτεμβρίου 2008 στις 19.30 για συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επιχειρησιακό σχέδιο Δήμου Μυτιλήνης.

2. Ορισμός Εκτιμητικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ.191 παρ.1& 186 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 & άρθρο 7 παρ.4 Π.Δ. 270/81.

3. Έγκριση παράτασης των διορθώσεων της Β΄φάσης της πολεοδομικής μελέτης «Σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων, τροποποίηση Β΄φάσης Αναθεώρησης πολεοδομικής μελέτης Οικισμού Χάλικα και πράξης εφαρμογής».

4. Παροχή δουλείας διόδου από ιδιοκτησία του Δήμου Μυτιλήνης στον οικισμό «Αγριλιά Κρατήγου» του Δήμου Μυτιλήνης.

5. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων –εργασιών-προμηθειών:
α) «Διαμόρφωση και ηλεκτροφωτισμός χώρου στάθμευσης Δ.Δ. Παναγιούδας».
β) «Τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Δ.Παναγιούδας».
γ) «Συνέχιση τσιμεντόστρωσης &ηλεκτροφωτισμού τμήματος δρόμου περιοχής Αγ. Νικολάου Παμφίλων».
δ) «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης στη Σκάλα Λουτρών».
ε) «Συντήρηση αποκατάσταση τοιχογραφιών Ι.Ν.Αγ. Μαρίνας».
στ) «Βελτίωση υφιστάμενων ασφαλτικών επαλείψεων περιοχής αεροδρομίου – Αγ.Μαρίνας Ταξιαρχών, Βουναράκι».

6. Αποδοχή ποσού 234,369€ του προγράμματος «ΣΥΝ –ΚΟΙΝΩΝΙΑ» και έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΚΤΕΛ.

7. Κατάρτιση Προγραμματικής Σύμβασης με Ν.Αυτ/ση Λέσβου για το έργο: «Κατασκευή τουαλετών…1ου Γυμνασίου Μυτιλήνης».

8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης των έργων –εργασιών προμηθειών (μετά την αλλαγή του Νόμου για τις απευθείας αναθέσεις):
α) «Προμήθεια αν/κών μεταφορικών μέσων και μηχ/των του Δήμου Μυτιλήνης».
β) «Εργασία συντήρησης δημοτικών κατ/των και λοιπών Δημ. κτιρίων».
γ) «Επισκευή μόνωσης ταράτσας 8ου Δ.Σ.».

9. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμών των έργων-προμηθειών:
α) «Πλαστικών, τροχήλατων, κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 240 lt» .
β) «Προμήθεια Απορριμματοφόρου αυτοκινήτου 16 Μ 3» – εξέταση ένστασης.
γ) «Οργάνωση χώρου δασικής αναψυχής Δημοτικού δάσους στα Τσαμάκια».
δ) «Προμήθεια στολών Προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας».
10. Παραίτηση μέλους του Δ.Σ. του ΑΟΔΜ.

11. Ορισμός υπολόγου και Τράπεζας για την πληρωμή του έργου: Αποστραγγιστικά έργα στον αρχαιολογικό χώρο της Επ.Σκάλας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»

12. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων -ΔΕΗ-νομιμοποιήσεις δαπανών-έγκριση καθυστερούμενων οφειλών – τροποποίηση προϋπολογισμού, επιχορηγήσεις., έγκριση λογαριασμών που αφορούν αρχαιολογικές εργασίες έργων

13. Έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

14. Έγκριση τηλεφωνικών γραμμών ΟΤΕ.

15. Γνωμάτευση της Υπηρεσίας για την 19/08 απόφαση Τ.Σ.

16. Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου:

17. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 24,25/08 Ταξιαρχών, 23,26/08Λουτρών, 24/08 Παμφίλων.

18. Έγκριση μετακινήσεων.

Μυτιλήνη 12 Σεπτεμβρίου 2008
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ