1

Αριθμός Προσκλήσεως 11/08 (26.08.08)

Αριθμός Προσκλήσεως 11/08

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την ΤΡΙΤΗ 26 Αυγούστου 2008 στις 19.30 για συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Μυτιλήνης (από αναβολή της 17ης Ιουλίου 2008 συνεδρίασης)

2. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων –εργασιών-προμηθειών:
α) «Προμήθεια συστήματος συναγερμού για το μουσείο Θεοφίλου»
β) «Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου περιοχής ¨ΛΑΜΙΑ¨Λουτρών»
γ) «Προμήθεια απορριμματοφόρου αυτοκινήτου 3-4 κ.μ.»
δ) «Φορτοεκφόρτωση προϊόντων καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο του Δημοτικού Διαμερίσματος Μόριας»
ε) «Κιγκλιδώματα σε κεντρικούς δρόμους της Μυτιλήνης»

3. Έγκριση ειδικού απολογισμού και μείωση εγγυήσεων του έργου «Έργα αποχέτευσης στο Δήμο Μυτιλήνης Ν. Λέσβου»

4. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμών των έργων-προμηθειών:
α) «Βελτίωση βατότητας με ασφαλτικό κατά τμήματα οδών Μυτιλήνης»
β) «Διπλή σφραγιστική χωματοδρόμων Δήμου Μυτιλήνης»
γ) «Ασφάλιση των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου Μυτιλήνης 2008 – 2009»

5. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης ακινήτου.

6. Παραχώρηση της χρήσης του δημοτικού ακινήτου στα Τσαμάκια στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Π.Ε.Λέσβου) για τη στέγαση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων του.

7. Ορισμός υπολόγου και Τράπεζας για την πληρωμή του έργου «Πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησης του πολίτη στο Δήμο Μυτιλήνης».

8. Έγκριση σχεδίου τροποποίησης της αρ.πρωτ.17461/5.11.2007 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

9. Έγκριση επιστροφής εγγυητικής καλής εκτέλεσης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Μυτιλήνης»

10.Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων -ΔΕΗ-νομιμοποιήσεις δαπανών-έγκριση καθυστερούμενων οφειλών-τροποποίηση προϋπολογισμού, επιχορηγήσεις, έγκριση λογαριασμών που αφορούν αρχαιολογικές εργασίες έργων,

11. Επιβολή προστίμου λόγω παράνομης διαφήμισης.

12. Παράταση μίσθωσης ακινήτων στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου.

13 Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου:25/08 Κ.Α.Π.Η.

14. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 27/08 Λουτρών

Μυτιλήνη 22 Αυγούστου 2008
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ