1

Αριθμός Προσκλήσεως 10/08 (11.08.08)

Αριθμός Προσκλήσεως 10/08

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] τη ΔΕΥΤΕΡΑ 11 Αυγούστου 2008 στις 19.30 για συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εξέταση αιτήσεων δημοτών για ρυμοτομικά θέματα: α)Παράσχου Βλοτινού για παραχώρηση.

2. Εξέταση ενστάσεων κατά της με αριθμ. 341/2008 Α.Δ.Σ. (χρήσεις γης).

3. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων –εργασιών-προμηθειών:
α) «Αυτοματοποίηση συστήματος άρδευσης στο χώρο του Δημοτικού Κήπου»
β) «Προμήθεια απορριμματοφόρου αυτοκινήτου χωρητικότητας 8 m3 (περιστρεφόμενο τύμπανο)»
γ) «Κλάδεμα υψηλών δένδρων του Δήμου Μυτιλήνης (χρήση 2008-2009)»
δ) «Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών Δήμου Μυτιλήνης»
ε) «Πληροφόρηση και στήριξη σε φορείς ιδιωτικού δικαίου και δημοσίου που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό»
στ) «Εργασία τουριστικής προβολής των αρχιτεκτονικών μνημείων της Μυτιλήνης»
ζ) «Προμήθεια συστημάτων ασύρματης επικοινωνίας για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας»
η) «Άμεσες χωματοκαλύψεις πρανών χωματερής για την κατάσβεση πυρκαγιάς και την αποτροπή αναζωπύρωσής της»
θ) «Οργάνωση χώρου δασικής αναψυχής Δημοτικού δάσους ΤΣΑΜΑΚΙΑ Δήμου Μυτιλήνης» επικαιροποιημένη μελέτη.
ι) «Προμήθεια αναβατωρίου για κτίριο γραφείων Δήμου Μυτιλήνης» ανασυνταγμένη μελέτη.
ια) «Βελτίωση υφιστάμενων ασφαλτικών επαλείψεων περιοχής αεροδρομίου»
ιβ) «Επισκευές στο Γυμνάσιο του Δημοτικού Διαμερίσματος Παμφίλων»

4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης των έργων –εργασιών-προμηθειών (μετά την αλλαγή του Νόμου για τις απευθείας αναθέσεις :
α) «Προμήθειες σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ»
β) «Προμήθεια λιπαντικών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ»
γ) «Προμήθεια κυλινδρικών οριοδεικτών οδών»
δ) «Ευπρεπισμός του περιβάλλοντα χώρου του πρώην αναψυκτηρίου Τσαμάκια»
ε) «Συμπληρωματικές εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο Λουτρών»
στ) «Κατεδάφιση επικίνδυνης οικοδομής στην οδό Ζωοδόχου Πηγής Δήμου Μυτιλήνης»
ζ) «Καθαιρέσεις εσωτερικής περίφραξης γηπέδου Δ. Δ. Λουτρών»
η) «Διαμόρφωση – καθαρισμός ακτών Λουτρών – Παναγιούδας»
θ) «Μίσθωση ερπυστριοφόρου φορτωτή»
ι) «Καθαρισμός και ευπρεπισμός ακτών Δημοτικού Διαμερίσματος Παμφίλων»
ια) «Καθαρισμός και ευπρεπισμός ακτών Δημοτικού Διαμερίσματος Μόριας»
ιβ) «Αφαίρεση διαφημίσεων από στάσεις λεωφορείων»
ιγ) «Κοπή θάμνων ,υψηλών χόρτων κ.λ.π. κοινοχρήστων χώρων του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίας Μαρίνας»
ιδ) «Προμήθεια ξύλινων οικίσκων εκδηλώσεων»
ιε) «Επισκευή μόνωσης ταράτσας 8ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης»
ιστ) «Προμήθεια ειδικού ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης εξοπλισμού και μηχανημάτων λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης»
ιζ) «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην περιοχή ΑΚΟΘ»
ιη) «Επισκευές στον παιδικό Σταθμό του Δημοτικού Διαμερίσματος Παμφίλων»

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου «Κατασκευή στεγάστρων για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο»

6. Εξέταση αιτήσεων δημοτών για κατά παρέκκλιση άδεια λειτουργίας καταστήματος:
α) Αφοι Βλάχου Ο.Ε.
β) Ευστρατίου Καραμπάση,

7. Αποδοχή παραίτησης του αναδόχου της εργασίας «Καθαρισμός οδών κοινοχρήστων χώρων πλατειών κ.λπ. του Δ. Δ. Μόριας»

8. Έγκριση μείωσης εγγυήσεων του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων & τοιχίων αντιστήριξης από φθορές – βλάβες που προκλήθηκαν από θεομηνίες»

9. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμών των έργων-προμηθειών:
α) «Ηλεκτρονικός οδηγός της πόλης της Μυτιλήνης»
β) «Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου ενός (1) τόνου (ημιφορτηγό)»
γ) «Δίκτυα ύδρευσης αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού-κατασκευή υποσταθμού και δεξαμενής»
δ) «Προμήθεια προκατασκευασμένου αναψυκτηρίου και W.C. δύο θέσεων»

10. Έγκριση Α.Π.Ε. του έργου:
α) «Εργασίες μόνωσης 2ου Δημοτικού Σχολείου»
β) «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο Δημοτικό Σχολείο Αγ.Μαρίνας»
γ) «Τσιμεντόστρωση τμημάτων δρόμων περιοχών Αγ.Φανουρίου, Νικολή Δ. Δ. Αγ. Μαρίνας»
δ) «Έργα αποχέτευσης στο Δήμο Μυτιλήνης Ν.Λέσβου»
ε) «Τσιμεντόστρωση και ηλεκτροφωτισμός τμήματος δρόμου περιοχής Αγίου Νικολάου Δ. Δ. Παμφίλων»
στ) «Κατασκευή κερκίδων στο γήπεδο του Δ.Δ. Λουτρών»
ζ) «Μελέτη διαχειρίσεις υγρών αστικών αποβλήτων υδροδότησης και έργα ομβρίων υδάτων στη Νότια περιοχή του Δήμου Μυτιλήνης»
η) «Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δήμου Μυτιλήνης»

11. Έγκριση όρων συμφωνητικού ,για την παραχώρηση κατά χρήση τμήματος ακινήτου στη Σκάλα Λουτρών.

12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Καθαρισμός οδών, κοινοχρήστων χώρων πλατειών κλπ της πόλης Μυτιλήνης»

13. Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:
α) ενός χειριστή ερπυστριοφόρου φορτωτή.
β) εργατοτεχνικού προσωπικού για το έργο «Συντήρηση αστικών δρόμων (πλην αγροτικών) & πεζοδρομίων Δήμου Μυτιλήνης»

14. Αποδοχή παραίτησης της Δημοτικής Συμβούλου κ. Κ.Πρωτοψάλτη από την επιτροπή παραλαβής έργων – ορισμός νέου Δημοτικού Συμβούλου

15. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – ΔΕΗ – νομιμοποιήσεις δαπανών – έγκριση καθυστερούμενων οφειλών – τροποποίηση προϋπολογισμού, επιχορηγήσεις , έγκριση λογαριασμών που αφορούν αρχαιολογικές εργασίες έργων, διαγραφή βεβαιωμένων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. ετών 1998-2007.

16. Εξέταση αίτησης της Π.Μουχτούρης & ΣΙΑ ΕΠΕ.

17. Έγκριση καταβολής ή μη αποζημίωσης στον κ. Σαμιώτη Ιωάννη.

18. Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου: 20/08 Δ.Ο.Κ.Π., 43/08 ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ

19. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 21/08 Ταξιαρχών, 16,17,18/08 Παναγιούδας, 17,18,19/08 Μόριας, 4,5/08 Αλυφαντών.

Μυτιλήνη 7 Αυγούστου 2008
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ