1

Αριθμός Προσκλήσεως 09/08 (17.07.08)

Αριθμός Προσκλήσεως 09/08

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την ΠΕΜΠΤΗ 17 Ιουλίου 2008 στις 19.30 για συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσκληση ενδιαφέροντος ενοικίασης της Μαρίνας Μυτιλήνης και εξουσιοδότησή του για διερεύνηση των δυνατοτήτων συμμετοχής του Δήμου στον υπό εξέλιξη διεθνή διαγωνισμό.

2. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Μυτιλήνης

3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με Σύνδεσμο Ύδρευσης & Αποκομιδής Απορριμμάτων Δήμων Λ. Θερμής & Μυτιλήνης

4. Κατάρτιση Προγραμματικής Σύμβασης με Ν. Αυτ/ση Λέσβου.

5. Τροποποίηση της από 8/4/08 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης με Ν. Αυτ/ση Λέσβου για το έργο «Διαρρύθμιση εσωτερικού χώρου για τη δημιουργία αιθουσών πληροφορικής Δ. Σ. Λουτρών.

6. Εξέταση αιτήσεων δημοτών για ρυμοτομικά θέματα :
α) Νικοδήμου Αναστασίου, Παπαϊωάνου Μαρίας, Μπουλμπούλη Μανώλη και Μαμόλου Μιχάλη,
β) κληρονόμοι Ευσταθίου Πόμμερ,
γ) Αγγελή Ευαγγέλου
δ) Χριστίνα Ζήση

7. Τελική πρόταση τροποποίησης εγκεκριμένου σχεδίου Ν. Παραδοσιακού τμήματος πόλης Μυτιλήνης επί των οδών Θ. Χατζημιχαήλ και Σ. Μυριβήλη στο οικ. Τετράγωνο 7ου και 15ου Δ.Σ. Μυτιλήνης

8. Γνωμοδότηση για ΜΠΕ του έργου:
α) «Αδειοδότηση νέου σταθμού ξηράς κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE A.E. επί της οδού Αγ. Ιγνατίου 3, του Δήμου Μυτιλήνης»
β) «Αδειοδότηση υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας VODAFON – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., στη θέση “Ύψωμα Κουρτερή” του Δ. Δ. Λουτρών»

9. Επαναδημοπράτηση του έργου: «Οργάνωση χώρου δασικής αναψυχής Τσαμάκια Δήμου Μυτιλήνης»

10. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων –εργασιών-προμηθειών:
α) «Ασφάλιση οχημάτων και των μηχανημάτων Δήμου Μυτιλήνης 2008-2009»
β) «Προμήθεια κυλινδρικών οριοδεικτών οδών»
γ) «Επισκευές στον Παιδικό Σταθμό Δ. Δ. Παμφίλων»
δ) «Διαμόρφωση – καθαρισμός ακτών Λουτρών – Παναγιούδας»
ε) «Καθαιρέσεις εσωτερικής περίφραξης γηπέδου Λουτρών»
ζ) «Τοιχίο αντιστήριξης στο Βουναράκι Αφάλωνα»
στ) «Διαμόρφωση και ηλεκτροφωτισμός χώρου στάθμευσης στο Δ.Δ.Παναγιούδας»
η) «Διπλή σφραγιστική χωματοδρόμων Δήμου Μυτιλήνης
θ) «Βελτίωση βατότητας με ασφαλτικό κατά τμήματα οδών Μυτιλήνης»
ι) «Συνέχιση τσιμεντόστρωσης και ηλεκτροφωτισμού δρόμου Περιοχής Αγ. Νικολάου Παμφίλων»
ια) «Τσιμεντοστρώσεις – Ασφαλτοστρώσεις Δ. Δ. Παναγιούδας»
ιβ) «Προμήθεια ειδικού ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης εξοπλισμού και μηχανημάτων λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου 2008»
ιγ) «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στο Δ. Δ. Αλυφαντών»

11. Επικαιροποίηση της μελέτης «Κατασκευή Κρηπιδώματος του Λιμενίσκου Λουτρών»

12. Παραίτηση κ. Β. Βερβέρη αναδόχου της εργασίας “Καθαρισμός ακτών Δ. Δ. Μόριας”.

13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου:
α) «Κατασκευή γηπέδου στο 15ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης»
β) «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση “Αγίας Κυριακής” του Δήμου Μυτιλήνης

14. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμών των έργων-προμηθειών:
α) «Αποκομιδή απορριμμάτων Δημοτικών Διαμερισμάτων Αγ. Μαρίνας, Αλυφαντών, Ταξιαρχών και Αργιών πόλης Μυτιλήνης»
β) «Μικρού ελαστιχοφόρου φορτωτή με υδροστατική κίνηση»
γ) «Πλαστικών κάδων απορριμμάτων 400-1100 lt»
δ) «Προμήθεια Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης»
ε) «Δημιουργία ηλεκτρονικού οδηγού πόλης με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών»
στ) «Προμήθεια καυσίμων των μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων και των υπηρεσιών του Δήμου (2008-2009)»
ζ) «Προμήθεια ελαστικών επιστώτρων».

15. Έγκριση κατασκευής στεγάστρου και επισκευής ξύλινου οικήματος δημοτικού κήπου.

16. Έγκριση Α.Π.Ε. του έργου:
α) «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων & τοιχίων αντιστήριξης από φθορές – βλάβες που προκλήθηκαν από θεομηνίες»
β) «Κιγκλιδώματα σε κεντρικούς δρόμους της Μυτιλήνης»
γ) «Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δήμου Μυτιλήνης»

17. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής διαπίστωσης κόστους (υλικών και συντελεστών απόδοσης) νέων εργασιών του έργου «Κατασκευή στεγάστρων για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο»

18. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – ΔΕΗ – νομιμοποιήσεις δαπανών – έγκριση καθυστερούμενων οφειλών – έγκριση φακέλων – τροποποίηση προϋπολογισμού – επιχορήγηση Νομικών Προσώπων επιστροφή αχρεωστήτως – διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών – επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών – Σωματείων.

19. Επιβολή προστίμου.

20. Εξέταση αιτήσεων δημοτών για κατά παρέκκλιση άδεια καταστημάτων: Κουρβουγιούκη Αντώνη.

21. Ανάθεση εργασίας στην ΑΔΕΜ (παροχή υποστηρικτικών και συνοδευτικών υπηρεσιών – άτομα Νησιωτικών περιοχών και άτομα με ειδικές ανάγκες, κοινωνική στήριξη και ολοκληρωμένη παρέμβαση).

22. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφοριακού.

23. Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου: 7,8,9,10/08 Δ.Φ.Μ., 7,9,10/08 Λαογραφικού Μουσείου και Πολ.Κέντρου Λουτρών, 19,20,26/08 Δ.Ο.Κ.Π. 18,19,20/ΚΑΠΗ , 27,34,39/08 Π & Β.Σ.Δ.Μ., 6,7/08Λ.O.Λ.Τ.

24. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 19,20/08 Ταξιαρχών, 19,20,21/08 Λουτρών, 13,14,15/08 Παναγιούδας, 14,15,16/08 Μόριας, 9,10,11,/08 Αφάλωνα, 11,12,13,14,15,16,17,18/08 Αγ. Μαρίνας, 23/08 Παμφίλων.

Μυτιλήνη 11 Ιουλίου 2008
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ