1

Αριθμός Προσκλήσεως 01/08 (14.01.08)

Αριθμός Προσκλήσεως 01/08

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2008 στις 18.30 για συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισμός Δ/κών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων.

2. Ορισμός επιτροπών του Δήμου για το έτος 2008.

3. Εξέταση αιτήσεων δημοτών για ρυμοτομικά θέματα: Αλέξανδρου Αλεξανδρή και Μελπομένη και Γεώργιος Φωτίου.

4. (α) Επανεξέταση ένστασης της εταιρείας Γ. Ιορδάνου & ΣΙΑ κατά της 16673/25.10.07 Ειδικής Διαταγής.
(β) Έγκριση ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση και ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Θεάτρου».

5. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων –εργασιών-προμηθειών:

(α) «Συμπληρωματικές εργασίες για την αποπεράτωση του δημοτικού ακινήτου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ταξιαρχών».
(β) «Εργασίες της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος».

6. Έγκριση Α.Π.Ε των έργων: (α) «Επισκευή – Συντήρηση Δημοτικής Πινακοθήκης (ΧΑΛΗΜ ΜΠΕΗ)».

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου:
(α) «Κιγκλιδώματα σε κεντρικούς δρόμους της Μυτιλήνης».
(β) «Επισκευές την είσοδο και εντός του γηπέδου στο Δ. Δ. Μόριας».

8. Έγκριση χορήγησης ή μη παράτασης κάδων απορριμμάτων.

9. Έγκριση Σύμβασης Ερευνητικού προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με θέμα “Στρατηγικό Σχέδιο δημιουργίας συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας με έμφαση στο ποδήλατο, στην πόλη της Μυτιλήνης.”

10. Συνεργασία Δήμου Μυτιλήνης με πιστοποιημένους από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. φορείς εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων (ανακύκλωση)

11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των έργων:
(α) « Τσιμεντόστρωση δρόμου περιοχής ΚΑΜΠΟΣ Δ.Δ. Μόριας».
(β) « Δημιουργία πάρκου παραλίας Παμφίλων».

12. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμών:
(α) της προμήθειας «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Μυτιλήνης».
(β) « Καθαρισμών οδών κοινοχρήστων χώρων, πλατειών, κλπ της πόλης Μυτιλήνης (χρήση 2007)».

13. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – ΔΕΗ – επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών – λοιπά οικονομικά θέματα.

14. Επιχορήγηση Αθλητικού Μοτοσυκλετιστικού Συλλόγου Λέσβου (ΜΟΣΥΛ) για διοργάνωση αγώνων.

15. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 55/07 Λουτρών, 34/07 Παμφίλων, 27,28,29,30/07 Ταξιαρχών, 33,34,3536/07 Αγ. Μαρίνας.

16. Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου 9,10/07 Λαογραφικού Μουσείου – ΠΚ Λουτρών.

17. Έγκριση μετακίνησης οχήματος του Δήμου στη Θεσσαλονίκη.

Μυτιλήνη 10 Ιανουαρίου 2008
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ