1

Αριθμός Προσκλήσεως 17/07 (24.08.07)

Αριθμός Προσκλήσεως 17

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2007 στις 07.30 π.μ. για ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση με βάση το άρθρο 95 παραγρ. 4 του Δ.Κ.Κ. και μοναδικό θέμα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της με αριθμ. 46693/18.8.2007 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης .

Μυτιλήνη 23 Αυγούστου 2007
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ