1

Αριθμός Προσκλήσεως 15/07 (25.07.07)

Αριθμός Προσκλήσεως 15

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2007 στις 20.30 για ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση με βάση το άρθρο 95 παραγρ. 4 του Δ. Κ. Κ. και μοναδικό θέμα.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση για τη Δ.Ε.Η.

Μυτιλήνη 23 Ιουλίου 2007
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ