1

Αριθμός Προσκλήσεως 11/07 (14.05.07)

Αριθμός Προσκλήσεως 11

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την Δευτέρα 14 Μαίου 2007 στις 19.30 για συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εξέταση αιτήσεων δημοτών για ρυμοτομικά θέματα: (α) Χριστόφορου Χατζόπουλου – παραχώρηση.

2. Αναθεώρηση του άρθρου 2 του Π.Δ.5/12/88 ΦΕΚ 869 Δ΄που εγκρίνει τον καθορισμό των χρήσεων στα οικοδομικά τετράγωνα με στοιχεία Α,Β,Γ και στους λοιπούς οικοδομήσιμους στα οικοδομικά τετράγωνα του βόρειου τμήματος Μυτιλήνης που χρήζουν τροποποίησης των χρήσεων.

3. Εκκρεμείς οικονομικές υποθέσεις του Δήμου.

4. Εκφόρτωση καυσίμων (το υπ΄αριθμ. 1437/10.5.07 του Λ.Τ.Λ.)

5. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων-εργασιών-προμηθειών κλπ:
(α) «Υπαίθρια δασική αναψυχή δάσους Τσαμάκια Δήμου Μυτιλήνης».
(β) «Προστασία και αξιοποίηση δασών.Δράσεις μη δημόσιας δασοπονίας».
(γ) «Συμπληρωματικές εργασίες αποπεράτωσης κτιρίου ΚΑΠΗ Δημοτικού Διαμερίσματος Ταξιαρχών».
(δ) «Τσιμεντόστρωση & ηλεκτροφωτισμός τμήματος δρόμου περιοχής Αγ. Νικολάου Δ. Δ. Παμφίλων».
(ε) «Διαμόρφωση –καθαρισμός ακτών Λουτρών-Παναγιούδας».
(στ) «Ασφάλιση των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου Μυτιλήνης 2007-2008».
(ζ) «Προμήθεια καυσίμων των μεταφορικών μέσων, των μηχανημάτων, και των υπηρεσιών του Δήμου 2007-2008».

6. Αποδοχή παραίτησης αναδόχου εργασίας «Κοπή χόρτων κ.λ.π. Δ. Δ. Αλυφαντών».

7. Έγκριση ανασυνταγμένων μελετών των έργων:
(α) «Κατασκευή γηπέδου στο 15ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης».
(β) «Επισκευή –συντήρηση Δημοτικής Πινακοθήκης (ΧΑΛΗΜ ΜΠΕΗ)».
(γ) «Ανακατασκευή γριπίδας στο Δημοτικό Σχολείο Λουτρών».

8. Αποδοχή του έργου με τίτλο «Σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, μονοπατιών Δήμου Μυτιλήνης.

9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενεία του Ξενώνα «ΕΛΠΙΔΑ».

10. Εξυπηρέτηση της μετακίνησης των μαθητών του Ειδικού Δημ.Σχολείου Μυτιλήνης.

11. Αποδοχή επιχορηγήσεων, -τροποποίηση προϋπολογισμού- έγκριση πληρωμής καθυστερούμενων οφειλών-έγκριση φακέλων σωστικών εργασιών-έγκριση και νομιμοποίηση γενομένων δαπανών-διάθεση για Φ/Σ.-εξέταση αιτήσεων Συλλόγων για επιχορηγήσεις.

12. Έγκριση παράτασης χρόνου ασφάλισης οχημάτων του Δήμου.

13. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφοριακού.

14. Έκδοση φυλλαδίου από το Δήμο ή σε συνεργασία με άλλο φορέα για ενημέρωση των δημοτών εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας (Αίτημα Δ.Σ. κ. Γιάννη Ζερδελλή)

15. Έγκριση μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου.

16. Υπόμνημα του κ. Βασίλη Ντολορέζι προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

17. Γνωμοδότηση επί αποφάσεων Νομικών Προσώπων – 9/2007 Κ.Α.Π.Η., 1,2/2007 Δ.Κ.Ν., 15/2007 ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ.

18. Επικύρωση αποφάσεων Δημοτικών Διαμερισμάτων – 9,10,11,12,13,14,15,16/07 Παναγιούδας, 6,7,8,9,10/07 Αφάλωνα, 5/2007 Μόριας, 31/07 Λουτρών.

19. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Π. Πατερέλλη και δύο δημοτικών υπαλλήλων στην Αθήνα για την παρακολούθηση σεμιναρίου για τα ΣΔΙΤ.

20. Εξέταση αίτησης για ανάρτηση αεροπανό για διεξαγωγή συνεδρίου.
Μυτιλήνη 10 Μαΐου 2007
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ