1

Αριθμός Προσκλήσεως 9/07 (24.04.07)

Αριθμός Προσκλήσεως 9

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την Τρίτη 24 Απριλίου 2007 στις 19:30 για συνεδρίαση

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εξέταση αιτήσεων δημοτών για κατά παρέκκλιση: κ. Γεωργαλά Ευστρατίου κ. Ευάγγελου Χατζηδάκη.

2. Τροποποίηση ενεργειών δράσεων του προγράμματος της Τ.Α. «ΘΗΣΕΑΣ».

3. Αγορά οικοπέδου στην περιοχή Αφάλωνα για κάλυψη κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών.

4. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υλοποίηση ερευνητικού έργου με τίτλο «Διερεύνηση τεχνητής ανάπλασης αμμωδών παραλιών σε υφιστάμενες ακτές του Δήμου Μυτιλήνης – Διερεύνηση διαβρωτικών φαινομένων λόγω υλοποίησης παράκτιων έργων».

5. Χωροθέτηση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και δικύκλων επί των παρόδων της οδού Καβέτσου.

6. Έγκριση της με απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Συμπλήρωση αρχιτεκτονικής προμελέτης κλειστού κολυμβητηρίου».

7. (α) Γνωμοδότηση για δικαίωμα χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το έργο «Κατασκευή καινοτόμου συστήματος Κεντρικού Κλιματισμού με χρήση Γεωθερμικής Ενέργειας – Έκδοση άδειας τοποθέτησης εναλλάκτη»
(β) Γνωμοδότηση για την αδειοδότηση του έργου «Αναβάθμιση λιμενικής εγκατάστασης αγκυροβολίου της ΒΡ στη Μυτιλήνη» στα Πάμφιλα στο Νομό Λέσβου
(γ) Οχλούσες εγκαταστάσεις στα Πάμφιλα (επικαιροποίηση της με αριθμ. 11/17.4.07 απόφασης του Τ.Συμβουλίου Παμφίλων)

8. Αντικατάσταση μελών (εκπροσώπων της ΤΕΔΚ) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δ.Δ. Λουτρών»

9. Ολοκλήρωση έργων προγραμματικής σύμβασης με Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου – ορισμό εκπροσώπων στην κοινή επιτροπή των έργων.

10. Έγκριση διάλυσης της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στη θέση «Στάβλοι Επάνω Σκάλας Μυτιλήνης».

11. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων –εργασιών-προμηθειών:
(α) «Προμήθεια απαραίτητων υλικών εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού Μόριας».
(β) «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών βρεφονηπιακού σταθμού Μόριας».
(γ) «Συντήρηση χώρων κλειστού κολυμβητηρίου Μυτιλήνης».
(δ) Προμήθεια «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Μυτιλήνης».
(ε) «Αποκομιδή απορριμμάτων του Δημοτικού Διαμερίσματος Αλυφαντών».
(στ) «Αποκομιδή απορριμμάτων του Δημοτικού Διαμερίσματος Ταξιαρχών».
(ζ) «Αποκομιδή απορριμμάτων του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίας Μαρίνας».
(η) «Αποκομιδή απορριμμάτων του Σαββάτου και αργιών».
(θ) «Αποζημίωση εργολάβου για καθαρισμό αφοδευτηρίων Δ.Δ. Μόριας».
(ι) «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Μυτιλήνης».
(ια) «Ηλεκτροφωτισμός οδού Ελ.Βενιζέλου ,πάρκου Αδαίου και συμπληρωματικός φωτισμός οδών Δήμου Μυτιλήνης».
(ιβ) «Επισκευές στην είσοδο και εντός του γηπέδου στο Δ.Δ. Μόριας».

12. Έγκριση Α.Π.Ε. των έργων:
(α) «Τσιμεντόστρωση τμήματος αγροτικού δρόμου περιοχής ΠΗΓΑΔΟΣ Δ.Δ. Παμφίλων».
(β) «Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων για την οριοθέτηση των διαβάσεων σε κεντρικούς δρόμους της Μυτιλήνης».
(γ) «Δημιουργία Ιατροκοινωνικού Κέντρου στο Συνοικισμό».

13. Συγκρότηση επιτροπής για την εξακρίβωση του κόστους (απόδοσης των συντελεστών παραγωγής) νέων εργασιών του έργου «Διαμόρφωση και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης Ν.Λέσβου».

14 (α) Εξέταση προσφυγής της Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «BrainStorming Ε.Π.Ε.-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανάπτυξη Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2000 με παράλληλη κάλυψη των απαιτήσεων του Σχεδίου για την Επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας των Τελικών Δικαιούχων».
(β) Εξέταση προσφυγής της Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «BrainStorming Ε.Π.Ε.-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα-Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Μυτιλήνης, Σχεδιασμός και Υποστήριξη εφαρμογής».

15. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση των έργων:
(α) «Ανάπτυξη Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2000 με παράλληλη κάλυψη των απαιτήσεων του Σχεδίου για την Επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας των Τελικών Δικαιούχων».
(β) «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα-Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Μυτιλήνης, Σχεδιασμός και Υποστήριξη εφαρμογής».

16. Έγκριση 4ου Ειδικού Απολογισμού και μείωση εγγυήσεων του έργου «Έργα αποχέτευσης στο Δήμο Μυτιλήνης Ν. Λέσβου».

17. Ορισμός υπολόγου ,επιλογή Τράπεζας και άνοιγμα λογαριασμού για το έργο «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων-δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δ.Δ. Λουτρών».

18. Έγκριση πρόσληψης εποχιακού προσωπικού στη Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου.

19. Αποδοχή επιχορηγήσεων, έγκριση φακέλων σωστικών εργασιών-Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών – επιχορήγηση Πανεπιστημίου Αιγαίου-τροποποίηση προϋπολογισμού – επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

20. Διαγραφές οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ετών 1993-1995.

21. Παραχώρηση άδειας τοποθέτησης πέργκολας στην πλατεία Αγ.Ευστρατίου.

22. Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής –Οριστικής παραλαβής των έργων:
(α) «Τσιμεντόστρωση τμήματος αγροτικού δρόμου περιοχής ΠΗΓΑΔΟΣ Δ.Δ. Παμφίλων».
(β) «Έκτακτες εργασίες στο 5ο Δημοτικό Σχολείο για την αποτροπή κινδύνου».

23. Λήψη απόφασης για προγ/κή σύμβαση αποκ/δής απορ/των Δ.Δ. Λουτρών & ογκωδών αντικειμένων.

24. Ενεργοποίηση εξωτερικής τηλεφωνίας ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

25. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τις εκδόσεις-ανανεώσεις αδειών λαϊκών αγορών.

26. Έγκριση αποφάσεων Δ/κών Συμβουλίων Επιχειρήσεων και Νομικών Προσώπων:
(α) 14,15/07 ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ, 16/07 ΑΟΔΜ , Πανελλήνιοι αγώνες Σπέσιαλ Ολύμπικης, αποφάσεις του ΔΟΚΠ.

27. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων –4,5,6,7,8,9/2007 Αλυφαντών 17,18,24/07 Λουτρών, 3/2007 Παναγιούδας, 2/07 Αφάλωνα, 8,9/07 Αγ.Μαρίνας.

28. Απασχόληση ατόμων μέσω Stage.

29. Έγκριση μετακίνησης στην Αθήνα δύο υπαλλήλων της Τ.Υ.Δ.Μ. για την παρακολούθηση σεμιναρίου με τίτλο «Ολοκλήρωση και κλείσιμο έργων και επιχειρησιακών προγραμμάτων του Γ΄Κ.Π.Σ. (2000-2006)».

30. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Μυτιλήνης για υποθέσεις του Δήμου.

Μυτιλήνη, 20 Απριλίου 2007
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ