1

Αριθμός Προσκλήσεως 8/07 (04.04.07)

Αριθμός Προσκλήσεως 8

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την Τετάρτη 4 Απριλίου 2007 στις 7:30 π.μ. για ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση με βάσει το άρθρο 95 παραγρ. 4 του Δ.Κ.Κ. και μοναδικό θέμα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Άνοιγμα Λογαριασμού (overdraft) σε τράπεζα με σκοπό την κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών ταμειακής ρευστότητας αποκλειστικά για την πληρωμή καθυστερούμενων οφειλών για μισθούς, έξοδα κίνησης, λειτουργικές δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 176 παραγρ. 7 του Δ.Κ.Κ.

Μυτιλήνη, 3 Απριλίου 2007
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ