1

Αριθμός Προσκλήσεως 7/07 (29.03.07)

Αριθμός Προσκλήσεως 7

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2007 στις 19:30 για συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εξέταση αιτήσεων δημοτών για ρυμοτομικά θέματα :
(α) Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου βορείου τμήματος πόλης Μυτιλήνης στο Ο.Τ. Γ 747α στη περιοχή Αγίου Παντελεήμονος.
(β) για κατά παρέκκλιση κ. Νίκου Κωνσταντίνου.

2. Τελική πρόταση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Βορείου τμήματος πόλης Μυτιλήνης στα Ο.Τ. 355 και Ο.Τ. 356 σχεδίου πόλης στην προέκταση της οδού Κέπετζη.

3. Ανάθεση εκπόνηση μελέτης για δημοτικές συγκοινωνίες σε συνεργασία με τα Κ.Τ.Ε.Λ.

4. Αναθεώρηση του άρθρου 2 του Π.Δ. 5/12/88 ΦΕΚ 869 Δ΄που εγκρίνει τον καθορισμό των χρήσεων στα οικοδομικά τετράγωνα με στοιχεία Α,Β,Γ και στους λοιπούς οικοδομήσιμους σε βάθος τριών (3) οικοδομικών τετραγώνων από τη θάλασσα στο Βόρειο τμήμα Μυτιλήνης.

5. Υπόδειξη μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Προστασία Αποφυλακιζομένων Μυτιλήνης.

6. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων – εργασιών:
(α) «Επισκευή ακινήτου Δημοτικού Διαμερίσματος Μόριας (Αγροτικό Ιατρείο)».
(β) «Επισκευή Δημοτικών ουρητηρίων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μόριας».
(γ) «Κατασκευή βάσης για τοποθέτηση λυόμενων οικίσκων Ε’ Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης (Β Φάση)».
(δ) «Εισαγωγή σε βάση δεδομένων ,στοιχείων των εγκεκριμένων πράξεων εφαρμογής του Δημοτικού Διαμερίσματος Παναγιούδας και τμήματος της περιοχής Ακλειδιού καθώς και διαχείριση αυτών».
(ε) «Δημιουργία ιστορικής διαδρομής Επάνω Σκάλας – ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος – σημάνσεις».
(στ) «Ανύψωση αντικειμένων με ειδικό καλαθοφόρο όχημα για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης».
(ζ) «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου στη θέση ΚΑΛΑΜΑΡΙ του Δήμου Μυτιλήνης».
(η) «Αναστήλωση Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Λέσβου –Β΄φάση ολοκλήρωση αναστηλωτικών εργασιών και Η/Μ εγκαταστάσεων».
(θ) «Διαγράμμιση και τοποθέτηση ανακλαστήρων στις οδούς Καβέτσου και Ξεν.Καραπαναγιώτη»
(ι) «Κιγκλιδώματα σε κεντρικούς δρόμους της Μυτιλήνης»
(ια) «Κατασκευή κερκίδων σε γήπεδο του Δ.Δ. Λουτρών»
(ιβ) «Βελτίωση βατότητας με ασφαλτικό και σκυρόδεμα οδών Μυτιλήνης»
(ιγ) «Κατασκευή έργων ύδρευσης-αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων στην οδό Βουρνάζων»
(ιδ) «Κοπή θάμνων ,ψηλών χόρτων κ.λπ. κοινοχρήστων χώρων της πόλης Μυτιλήνης»
(ιε) «Καθαρισμός και ευπρεπισμός των ακτών της πόλης και των Δημοτικών Διαμερισμάτων»
(ιστ) «Κοπή θάμνων ,ψηλών χόρτων κ.λπ. στους κοινόχρηστους χώρους»
(ιζ) «Καθαρισμός οδών,κοινοχρήστων χώρων,πλατειών κλπ των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Μυτιλήνης»
(ιη) «Καθαρισμός των δημοτικών αφοδευτηρίων, των περιαστικών αλσών, των αποδυτηρίων στις ακτές της πόλης της Μυτιλήνης»
(ιθ) «Συντήρηση και ευπρεπισμός των πάρκων της πόλης Μυτιλήνης και των Δημοτικών Διαμερισμάτων»
(κ) «Φόρτωση και μεταφορά σκουπιδιών γύρω από τη χωματερή»

7. Έγκριση 4ου Ειδικού Απολογισμού και μείωση εγγυήσεων του έργου «Έργα αποχέτευσης στο Δήμο Μυτιλήνης Ν.Λέσβου»

8. Συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

9. Αποδοχή επιχορηγήσεων – έγκριση δαπανών για εορτές 25ης Μαρτίου και Πάσχα έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών- έγκριση πληρωμής καθυστερούμενων οφειλών του Δήμου, έγκριση διάθεσης πιστώσεων για ΔΕΗ, επιχορήγηση σχολικών επιτροπών.

10. Εξέταση αίτησης 7ου Νηπιαγωγείο για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

11. Τροποποιήσεις προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».

12. Έγκριση δαπάνης για φιλοξενία (διαμονή-σίτιση) εκπροσώπων Δήμων Δικτύου Αδελφοποιημένων με Πάφο πόλεων.

13. (α) Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και της Αντιδημάρχου Β.Χοχλάκα στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή τους στο συνέδριο Ιαματικών Πηγών Ελλάδος.
(β)Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και Αντιδημάρχου Πολιτισμού στην Αθήνα για συμμετοχή σε συνδιάσκεψη.

14. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου (1 Δημοτ. Συμβούλου και 2 υπαλλήλων) στον «ΥΔΑΛΙΟ ΔΑΜΟ».

15.(α) Οικονομική ενίσχυση κ. Γεωργίου Δελή,λόγω ολικής καταστροφής οικίας του από πυρκαγιά στα Λουτρά (απόφαση Τοπ.Διαμ.Λουτρών)
(β) Οικονομική ενίσχυση, συνδημότισσας με σοβαρότατα προβλήματα υγείας (απόφαση 21/2007 Τ.Δ. Λουτρών).

16. Εισήγηση για πρακτική άσκηση μαθητών ΟΑΕΔ.

17. Εισήγηση για συμβάσεις μίσθωσης έργου Ν.2527/97 άρθ.6 Δήμου Μυτιλήνης έτους 2007-2008.

18. Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής –Οριστικής παραλαβής των έργων.
(α) «Επισκευή αποκατάσταση δημοτικού παραδοσιακού κτιρίου οδού Γιαννιτσών».
(β) «Κατασκευή παραλιακού συλλεκτήρα (α)αποχέτευσης και σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης-Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Παναγιούδας».

19. Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών των έργων-προμηθειών:
(α) «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης και διαμόρφωση κόμβων».
(β) «Ανάλυση και μοντελοποίηση ,σχέδιο ποιότητας και παρακολούθησης έργου».
(γ) Εξέταση ένσταση και έγκριση πρακτικού του έργου «Βελτίωση αγροτικών δρόμων του Δήμου Μυτιλήνης».

20. Ενημέρωση επί της απόφασης της ΤΥΔΜ για την αίτηση διάλυσης της σύμβασης του έργου : «Οδοί προσπέλασης προς Πυργί-Τμήμα οδού προς Πυργί»
21. Έγκριση χορήγησης παράτασης της σύμβασης για το έργο : «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην περιοχή Αγιος Ηλίας Δ.Δ. Αγίας Μαρίνας»

22. Ακύρωση των αποφάσεων του Δ.Σ. του Δήμου Μυτιλήνης πρακτικό 449/23.8.2006 που ελήφθησαν στη συνεδρίαση της 23.8.2006 (1277/2006 Απόφαση της Ε.Α. του Συμβουλίου Επικρατείας)

23. Έγκριση αποφάσεων Δ/κών Συμβουλίων Επιχειρήσεων και Νομικών Προσώπων:
(α) 9,10/2007 ΔΕΥΑΜ
(β) 3/2007 ΔΕΠΤΑΜ
(γ) 2/2007 ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ
(δ) 4,7,9,10,11/2007 ΑΟΔΜ
(ε) 12/2007 Π.& Β.Σ.Δ.Μ.
(στ) 2/2007 Δ.Ο.Κ.Π.
(ζ) 2/2007 Κ.Α.Π.Η.
(η) Δ.Ε.Τ.Α.Μ.

24. Άνοιγμα λογαριασμού για τα υποέργα: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες του έργου… «Κατάρτιση Ανέργων» κ.λπ.

25. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων –4,5,6,7/2007 Αγίας Μαρίνας 3/07 Ταξιάρχες, 2, 13, 15, 16, 21/07 Λουτρών, 4 αποφάσεις του 2007 Παμφίλων

Μυτιλήνη 23 Μαρτίου 2007
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ