1

Αριθμός Προσκλήσεως 6/07 (21.03.07)

Αριθμός Προσκλήσεως 6

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2007 στις 19:00 μ.μ. για συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2007.

Μυτιλήνη 16 Μαρτίου 2007
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ