1

Αριθμός Προσκλήσεως 3/07 (07.02.07)

Αριθμός Προσκλήσεως 3

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2007 στις 18.30 για συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης έτους 2007.

2. Έγκριση αναπροσαρμογής τελών έτους 2007.

3. Εξέταση αιτήσεων δημοτών για ρυμοτομικά θέματα:
(α) Ελένης Καρυδάκη,
(β) Γεωργίου και Μιχαήλ Καλπάκα,
(γ) Ευτυχίας Κανόγκα.

4. Έγκριση της υπεργολάβου εταιρείας ΑΚΛΙΜΩΝ Α.Ε. για την εκτέλεση τμημάτων του έργου «Κατασκευή έργων ύδρευσης-αποχέτευσης των Δ.Δ. Παμφίλων-Παναγιούδας».

5. Έγκριση 3ου Ειδικού Απολογισμού και μείωση εγγυήσεων του έργου «΄Εργα αποχέτευσης στο Δήμο Μυτιλήνης Ν.Λέσβου».

6. Έγκριση όρων συμβολαίου για τη διέλευση αγωγού και κατασκευή φρεατίου εντός ιδιοκτησίας Χατζησάββα.

7. Σύσταση επιτροπής εκτίμησης για αγορά δύο οικοπέδων στο Δ.Δ. Αφάλωνα.

8. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 6/07 Λουτρών που αφορά τη πυρκαγιά της 20ης Ιουλίου 2006 στη περιοχή Χαραμίδας.

9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής Κυκλοφοριακού της 31.1.2007.

10. Αποδοχή παραίτησης της Προέδρου του Δ.Ο.Κ.Π. – ορισμός νέου.

11. Ορισμός επιτροπής που διενεργεί την σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Δημοτικοί υπάλληλοι).

12. Ορισμός υπολόγου και άνοιγμα λογαριασμού για το έργο «Δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού Μόριας Δήμου Μυτιλήνης».

13. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου σε Προγραμματικές Συμβάσεις.

14. Έγκριση νέων τευχών δημοπράτησης της πράξης με τίτλο «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Μυτιλήνης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας.

15. Έγκριση του σχεδίου διακήρυξης του έργου με τίτλο «Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Δήμο Μυτιλήνης».

16. Έγκριση του σχεδίου διακήρυξης του υποέργου με τίτλο «Εγκατάσταση, προσαρμογή, ανάπτυξη και έλεγχος των συστημάτων, του εξοπλισμού και των πιθανών βοηθητικών εφαρμογών» της ενταγμένης πράξης «Βελτίωση Υποδομών Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Δήμο Μυτιλήνης».

Μυτιλήνη 2 Φεβρουαρίου 2007
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ